پایان نامه ارشد: موضع قانون نسبت به مقررات داوری دعاوی خانوادگی-بررسی نوآوری …

در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق » بر اساس ماده 27 سازش، موضوع را به طلاق توافقی که در قضایی کشور در تعارض است؛ چرا که اولا دستگاه قضایی با کمبود کادر قضایی و نیروی انسانی مواجه است؛ به همین دلیل در سال های اخیر، نهادهایی نظیر شورای حل اختلاف تأسیس شده تا…

-امکان یا عدم امکان جعل خیار شرط در …

د-قرارداد مدنی بودن ضمانضمان عقدی یک قرارداد مدنی به شمار می رود زیرا اساس عقد ضمان یک خدمت دوستانه و رایگان است رویه اشتغال ذمه مدیون از بین می‌رود و این اشتغال به ذمه ضامن منتقل می‌شود با توجه به این نکته، با عقد ضمان، ضامن ضمانت کرده، ذمه مضمون عنه بریء و خالی شده…

بیع اجماع

بیع در سنت رسول خدا (ص) و ائمه اطهار (ع) و خلف صالح و اصحاب به نحو مطلوبی رواج داشته است به نحوی که عدم توجه و رها سازی آن، کم خردی شمرده شده است در سنت از نحوه خریداری و این که آیا ممکن است قبل از تحویل مبیع، آن را به دیگری فروخت…

قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا

[1]  مانند عبارت ماده 59 قانون تعارض قوانین کویت: (… unless the contracting parties agree to the application of another law…) [2]  مانند عبارت ماده 9 قانون مربوط به حقوق بین الملل خصوصی 1963 چکسلواکی: (les contractants peuventopter pour le droit a regir leurs rapports partimoniaux mutuels…) [3]  مانند عبارت ماده 968 قم ایران (…

پایان نامه ارشد: رابطه داوری و سازش در امور حسبی

با مقدمه ای که بیان شد بین سازش تفاوت وجود دارد، اما این بدان معنا نیست که اگر طرفین با تراضی اقدام به درخواست داوری نمایند داوران نمی توانند گامی در جهت صلح و سازش طرفین بردارند چرا که فلسفه ی وجود داوری حل اختلاف به دور از اطاله دادرسی در دادگاه است اما، همان…

احکام حسبی قانونگذار در قانون موت فرضی؛ چنانچه درخواست صدور حکم فرضی غایبی مطرح شود دادگاه به موجب ماده 155[3]، پس از در نظر گرفتن اظهارات و دلایل درخواست کننده در صورتی که دلایل نام برده را موجه دانست به نشر آگهی مربوط اقدام می­کند، و پس از انجام تحقیقات، در صورتی که دلایل نام…

سازش و داوری در امور حسبی

2-وراث غایب مفقودالاثر 3-طلب‌کاران غایب که این افراد برای محفوظ ماندن اموال غایب و امکان وصول طلبشان می‌توانند تقاضای تعیین امین کنند 4-دادستان 5-شخص عاجز قانون داوری با دشواری بیشتری همراه می‌باشد با این وجود در خصوص برخی مواد این باب، دعاوی ترافعی جانبی قابل تحقق است که امکان ارجاع آنها به داوری، قابل بررسی…