سایت منبع و با توجه به محاسب? آزمون T استودنت در مقایس? دو گروه مستقل انگیز? و پیشرفت در دختران و پسران نتیج? به دست آمده نشان گر این است که فرضی? صفر تائید می شود و فرض پژوهش رد می شود. فصل اول کلیات تحقیق مقدمه : اضطراب نقش عمده ای در بین آسیب…