پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (3754)

3-24-تهیه 4،’4-((بوتان-1،4-دی یل بیس(اکسی))بیس(1،3-متوکسی-1،4-فنیلن))بیس(2-آمینو-H4-بنزو[h]کرومن-3-کربونیتریل)(4t)……………………………………………………………………………………………….763-25-تهیه 4،’4،”’4-(((1،3،5-تریازین-2،4،6-تریل)تریس(بنزن-1،4-دیل))تریس(2-آمینو-4H-بنزو [h]کرومن-3-کربونیتریل) (4u)76فصل چهارم-طیف ها80مایع یونی 3،’3-(پنتان-1،5-دیل)بیس(1،2-دی متیل-H1-ایمیدازول-3-یوم)برومیدطیف IR81طیف 1H NMR82مایع یونی DBU-OAcطیف IR84طیف 1H NMR852-آمینو-4-(4-کلروفنیل)-H4-بنزو[h]کرومن-3-کربونیتریل (a4)طیف IR87طیف 1H NMR 882-آمینو-4-(3-هیدروکسی فنیل)-H4-نیترو[h]کرومن-3-کربونیتریل (b4)طیف IR90طیف 1H NMR91طیف IR 2-آمینو-4-(4-نیترو فنیل)-H4-نیترو[h]کرومن-3-کربونیتریل (4c)93طیف IR ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (3752)

فصل سوم: مواد و روش ها………………………………………………………………………………….. 153ـ1ـ جمع آوری نمونه…………………………………………………………………………………………………………….. 163ـ2ـ نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………… 163ـ3ـ مواد و محلول های مورد نیاز برای انجام استخراج…………………………………………………………. 163ـ4ـ مراحل استخراج………………………………………………………………………………………………………………. 173ـ5ـ واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR)……………………………………………………………………………….. 183ـ6ـ بررسی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منبع تحقیق b (3753)

2-4- کاربرد ژئوگرید در بهبود ویژگی خاکهای رسی252-4-1- ژئوگریدها :262-4-2- کاربردژئوگریدها :282-4-3- خواص فیزیکی ژئوگریدها :292-4-4- مزیت های خاک مسلح ژئوگریدی :302-4-5- بررسی تحقیقات صورت گرفته بر تاثیر استفاده از ژئوگرید در تسلیح خاک های ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه b (3748)

پرسش ها در مسأله اگزیستانسی شر40پاسخ به مسأله اگزیستانسی شر421.پاسخ از راه معانی رنج422.پاسخ از راه مراقبت‌های شبانی43فصل سوم: مراقبت‌های شبانیERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.1.یادآوری مراقبت و همراهی خدا با بندگان:Error! Bookmark not defined.2.به تصویر کشیدن ادامه مطلب…

By 92, ago