منابع و ماخذ تحقیق b (3754)

3-24-تهیه 4،’4-((بوتان-1،4-دی یل بیس(اکسی))بیس(1،3-متوکسی-1،4-فنیلن))بیس(2-آمینو-H4-بنزو[h]کرومن-3-کربونیتریل)(4t)……………………………………………………………………………………………….763-25-تهیه 4،’4،”’4-(((1،3،5-تریازین-2،4،6-تریل)تریس(بنزن-1،4-دیل))تریس(2-آمینو-4H-بنزو [h]کرومن-3-کربونیتریل) (4u)76فصل چهارم-طیف ها80مایع یونی 3،’3-(پنتان-1،5-دیل)بیس(1،2-دی متیل-H1-ایمیدازول-3-یوم)برومیدطیف IR81طیف 1H NMR82مایع یونی DBU-OAcطیف IR84طیف 1H NMR852-آمینو-4-(4-کلروفنیل)-H4-بنزو[h]کرومن-3-کربونیتریل (a4)طیف IR87طیف 1H NMR 882-آمینو-4-(3-هیدروکسی فنیل)-H4-نیترو[h]کرومن-3-کربونیتریل (b4)طیف IR90طیف 1H NMR91طیف IR 2-آمینو-4-(4-نیترو فنیل)-H4-نیترو[h]کرومن-3-کربونیتریل (4c)93طیف IR 2-آمینو-4-(2-کلرو فنیل)-H4-نیترو[h]کرومن-3-کربونیتریل (4d)94طیف IR 2-آمینو-4-(3-نیترو فنیل)-H4-نیترو[h]کرومن-3-کربونیتریل (4e)95طیف IR 2-آمینو-4-فنیل-H4-نیترو[h]کرومن-3-کربونیتریل (4f)96طیف IR 2-آمینو-4- (4-فلوئورو فنیل)-H4-نیترو[h]کرومن-3-کربونیتریل (4g)97طیف IR 2-آمینو-4- (2،4-دی کلرو فنیل)-H4-نیترو[h]کرومن-3-کربونیتریل…

منابع و ماخذ تحقیق b (3755)

فصل سوممواد و روش‌ها3-1-منبع گیاهی مورد استفادهدرپژوهش حاضر بوته‌های توت‌فرنگی رقم سلوا از گلخانه‌ای در حوالی شهر رشت تهیه شدند.3-2- بستر کشت وآماده کردن نمونه گیاهی در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات…

پایان‌نامه رایگان b (3756)

5-3-2 : اندازهگیری تغییرات رسانندگی گرمایی – دما در ترکیب NaCo2O458 5-3-3 اندازهگیری ضریب سیبک در ترکیب NaCo2O459 5-3-4 اندازهگیری تغییرات ضریب سیبک بر حسب دما در ترکیب NaCo2O4……………60 5-4 : جمع بندی نتایج63 5-5 : پیشنهادها64 سایت منبع پیوست : مقالهفصل اولمقدمهای بر پدیده ترموالکتریک1-1 : مقدمهاثر ترموالکتریک1 عبارت است از: تولید جریان الکتریکی…

دانلود مقاله b (3758)

اهداف پژوهش :هدف کلی ? بررسی رابطه رضایت شغلی و و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان و همچنین باید در نظر داشت که کارمندانی که در این شهر مشغول به خدمت می باشند از نیازهای گوناگون زندگی از قبیل محیط کاری و روابطی که حاکم بر آنها است و نیز اطلاعاتی از…

دانلود پایان‌نامه b (3759)

اهداف پژوهش :هدف کلی ? بررسی رابطه رضایت شغلی و و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان و همچنین باید در نظر داشت که کارمندانی که در این شهر مشغول به خدمت می باشند از نیازهای گوناگون زندگی از قبیل محیط کاری و روابطی که حاکم بر آنها است و نیز اطلاعاتی از…

پایان‌نامه رایگان b (3752)

فصل سوم: مواد و روش ها………………………………………………………………………………….. 153ـ1ـ جمع آوری نمونه…………………………………………………………………………………………………………….. 163ـ2ـ نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………… 163ـ3ـ مواد و محلول های مورد نیاز برای انجام استخراج…………………………………………………………. 163ـ4ـ مراحل استخراج………………………………………………………………………………………………………………. 173ـ5ـ واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR)……………………………………………………………………………….. 183ـ6ـ بررسی پلی مورفیسم rs2254298 ژن OXTR…………………………………………………………… 193ـ7ـ فرایند انجام واکنش PCR………………………………………………………………………………………………. 193ـ7ـ1ـ مواد و وسایل مورد نیاز برای انجام PCR……………………………………………………………………. 193ـ7ـ2ـ…

منابع مقاله b (3747)

آن مطرح است .1. اندازه گیری سود به روش رویکرد معام?تی12. اندازه گیری سود به روش رویکرد فعالیت ها2• اندازه گیری سود به روش رویکرد معام?تی :اندازه گیری سود به روش رویکرد معام?تی همان روش معمول حسابداران است. این روش ثبـتتغییرات در ارزش دارایی ها و بدهی های ناشی از معام?ت است و از داد…

منبع تحقیق b (3753)

2-4- کاربرد ژئوگرید در بهبود ویژگی خاکهای رسی252-4-1- ژئوگریدها :262-4-2- کاربردژئوگریدها :282-4-3- خواص فیزیکی ژئوگریدها :292-4-4- مزیت های خاک مسلح ژئوگریدی :302-4-5- بررسی تحقیقات صورت گرفته بر تاثیر استفاده از ژئوگرید در تسلیح خاک های رسی31فصل 3383-1 مقدمه:393-2- مشخصات مصالح:393-2-1- آزمایش دانه بندی:403-2-2- آزمایش حدود روانی و خمیری:403-2-3- آزمایش چگالی ویژه:413-2-4- آزمایش تراکم:413-3- مشخصات آهک:433-4-…

منبع پایان‌نامه b (3748)

پرسش ها در مسأله اگزیستانسی شر40پاسخ به مسأله اگزیستانسی شر421.پاسخ از راه معانی رنج422.پاسخ از راه مراقبت‌های شبانی43فصل سوم: مراقبت‌های شبانیERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.1.یادآوری مراقبت و همراهی خدا با بندگان:Error! Bookmark not defined.2.به تصویر کشیدن عشق خدا:Error! Bookmark not defined.3.به کار بستن زبان عواطف:Error! Bookmark not defined.4.گوش دادن فعال:Error! Bookmark not defined.5.تصحیح تصورات نادرست درباره…

منابع تحقیق b (3749)

از میان روانشناسان اریکسون به مفاهین هویت حس درونی این همانی که علی رغم تغییرات خارجی ثابت می ماند بحران هویت و آشفتگی هویت تاکید می نماید. بحران هویت واژه ای است که به وسیله وی برای توصیف عدم توانایی نوجوانی در قبول نقشی که جامعه از او انتظار دارد به کار رفته است. برخی…