منابع و ماخذ تحقیق b (3755)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در این تحقیق از بستر کشت منطقه استفاده شد. برای ضد عفونی وسایل مورد نیاز از قبیل قیچی، بیلچه، گلدان‌های خالی، و ماسه بستر کشت از آب معمولی و مایع ظرف شویی و آب‌کشی با آب مقطر استفاده شد سپس گلدان‌ها با ماسه به حجم مورد نظر رسیدند. ریشه بوته‌ها در آب جاری شسته شده پس از جداسازی گل و لای موجود و عاری گشتن از هرگونه موادی، ریشه‌ها در محلول هیپوکلرید سدیم %2/0 به مدت 3 دقیقه قرارداده شده، سپس در گلدان‌های آماده شده کشت گردیدند.
3-3- آماده کردن مواد
مقادیر 1، 2 و 5 گرم از نانو کود کلات آهن در یک لیتر آب معدنی حل شدند. همین مراحل برای جلبک آسکوفیلوم نودوسوم نیز تکرار گردید یعنی از این محلول مقدار 1، 2 و 5 گرم توزین و در بطری‌های حاوی کود نانوکلات مخلوط گردیدند. این آماده‌سازی در دو مرحله تکرار گردید و به فاصله 20 روز بر روی تیمارها اسپری شدند.
شکل 3-1- تهیه بوته‌ها: بوته‌های تهیه‌شده توت‌فرنگی از نوع سیلویا می‌باشد. این بوته ها از گلخانه‌ای در شهر رشت تهیه گردید. اشکال فوق نمای بوته‌ها قبل و بعد از کاشت را نشان می‌دهد.
3-4-استقرار نمونه‌ها
بوته‌های نشا ‌شده به تعداد 48 عدد تهیه شده و در 3 ردیف 15 تایی و 3 تای باقی‌مانده به عنوان شاهد در نظر گرفته و مستقر گردیدند و روی آنها برچسب‌ زده ‌شد.
3-5- شرایط نگهداری بوته‌های کشت ‌شده
گلدان‌های حاوی بوته‌های کشت ‌شده در شرایط آب و هوای محیط آزاد در تاریخ 28/12/1392 کشت گردیدند. اولین اسپری بر روی تیمارها در مورخه 29/12/92 و دومین اسپری در 20/1/93 انجام گردید. فاصله زمانی هر آبیاری 3 روز بوده است.

3-6- تیمارهای آزمایش
آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب بر طرح پایه کاملا تصادفی انجام شد. دراین آزمایش دو فاکتور عصار? جلبک آسکوفیلوم نودوسوم و کود نانوکلات ‌آهن هر کدام در چهار سطح (0، 1، 2 و 5 میلی گرم درلیتر) با سه تکرار در 16 تیمار مورد استفاده قرار گرفت.
3-7- شرایط نگهداری نمونه ها و اندازه گیری صفات
پس از نشاء، بوته‌ها در بستر کشت گلدان‌ها برچسب زده شدند. سپس گلدان‌ها در هوای محیط آزاد قرار گرفتند در انتهای رسیدن میوه‌های توت‌فرنگی، صفات مورد ارزیابی قرار گرفتند.
3-8- ارزیابی صفات
در این مطالعه، وزن تر، وزن خشک، تعداد برگ، تعداد ریشه، تعداد شاخه، طول ریشه، ارتفاع گیاه، طول برگ، قطر گل، تعداد گل، وزن میوه و طول شاخه‌های گیاه توت‌فرنگی اندازه‌گیری شدند. برای اندازه‌گیری وزن‌ تر گیاه‌ها از ترازوی دیجیتال استفاده شد. برای اندازه‌گیری وزن خشک، نمونه‌ها به مدت 24 ساعت در دمای 103 درجه سانتی‌گراد قرار گرفته، سپس به وسیله ترازوی دیجیتال وزن گردیدند. تعداد برگ، تعداد شاخه، و تعداد میوه، پس از 35 روز کاشت به صورت چشمی شمارش گردیدند طول ریشه، برگ، و شاخساره، ارتفاع گیاه بر حسب سانتی‌متر به کمک کولیس و متر اندازه‌گیری شدند.
3-9- تجزیه و تحلیل داده‌ها
تجزیه وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای آماری SPSSو MSTATC انجام شد. جهت تجزیه واریانس داده‌ها برای مقایسه میانگین‌ها از آزمون LSD در سطح احتمال 5 درصد استفاده شد در ادامه با استفاده از نرم افزار Excel نسبت به رسم نمودارها اقدام گردید.
فصل چهارم
نتایج و بحث
نتایج حاصل از پژوهش حاضر بیانگر نقش کود نانوکلات آهن و عصاره جلبک آسکوفیلیوم نودوسوم در تغییر برخی شاخص‌های رشد رویشی، گلدهی و فیزیولوژیکی گیاه توت فرنگی است، به طوری که این تغییرات در شاخص‌های ارتفاع گیاه، وزن تر وخشک، تعداد و طول ریشه، تعداد گل، برگ، طول شاخه و برگ و ریشه، معنی‌دار بود.
با توجه به جدید بودن فناوری نانو و روند رو به رشد مطالعات در این فناوری، گزارش‌های زیادی درباره‌ی اثر این کود بر روی شاخص‌های رشد و نمو گیاهان وجود ندارد. تغییر شکل مواد در مقیاس نانو، ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و فعالیت‌های کاتالیتیک آن‌ها را تغییر می‌دهد. ناحیه‌ی سطحی ویژه‌ی اغلب مواد در مقیاس نانو، فعالیت شیمیایی و زیستی‌شان را افزایش می‌دهد. بنابراین، خواص جدید در ذرات نانو مانند حلالیت بیشتر، فعالیت شیمیایی بیشتر و توانایی نفوذ به درون غشای سلول ظاهر می‌شود.
پزوهش حاضر نشان می‌دهد که عصاره جلبک آسکوفیلیوم نودوسوم نقش موثری بر روی تغییر وزن تر و وزن خشک بخش رو زمینی و زیر زمینی گیاه، همچنین مقدار آهن و کلروفیل برگ دارد. تنظیم کننده‌های رشد گیاهی در تنظیم فتوسنتز و حرکت فرآورده‌های فتوسنتزی از محل تولید آن‌ها در برگ به محلهای تجمع به کار گرفته می‌شوند. تنظیم فتوسنتز و حرکت مواد و فرآورده‌های فتوسنتزی در نقاط زیادی از گیاه می‌تواند صورت گیرد، که به دنبال آن سبب افزایش یا کاهش در اندازه‌ی گیاه می‌شود(فتحی و همکاران، 1391).
4-1- ارزیابی صفات
4-1-1- وزن تر
نتایج حاصل ازتجزیه واریانس نشان داد که اثر سطوح مختلف عصاره جلبک و کودنانو بر وزن تر گیاه به ترتیب در سطح احتمال 1 و 5 درصد معنی‌دار بود. از طرفی مشاهده مقایسه میانگین این تیمارها (جدول4-2) نشان داد، ترکیب محلول 2گرم درلیتر کود نانوکلات‌آهن همراه 1میلی‌گرم در لیترعصاره جلبک آسکوفلیوم ندوسیوم نسبت به دیگر ترکیبات در این پژوهش تیمار برتر بوده است. ازطرفی تاثیر محلول 2گرم درلیترکود نانوکلات‌آهن نشان می‌دهد، القای افزایش وزن 6/283 نسبت به شاهد با وزن تر274گرم باعث شده‌است وزن تر حدود 12درصد افزایش یابد. بنابراین تیمار، تیمار برتردراین پژوهش نیز بوده است. تیمار عصار? جلبک آسکوفیلوم نودوسوم نشان داد که این محلول با غلظت 5 میلی‌گرم در لیتر با القای افزایش وزن 291گرم نسبت به شاهد با 2/279گرم، وزن تر را حدود 10درصد افزایش داد واین تیمار نیز، تیمار برتردراین تحقیق بود(جداول4-1، 4-2 و4-3 و شکل‌ 4-1).
جدول 4-1- تجزیه واریانس اثر غلظت‌های مختلف عصاره جلبک آسکوفیلوم نودوسوم و کود نانوکلات ‌آهن بروزن تر، وزن خشک، وزن میوه، تعداد شاخه، تعداد میوه، تعداد برگ، تعداد ریشه، ارتفاع گیاه، تعدادگل، طول شاخه، قطر گل و طول برگ توت‌فرنگی رقم سلوامیانگین مربعات (MS)وزن تروزن خشکتعداد برگطول برگتعداد گلقطر گلتعداد شاخهطول شاخهتعداد میوهوزن میوهارتفاع گیاهتعداد ریشهدرجه آزادیمنابع تغییرات89/24**2/769**81/088*0/774**6/12**3/043**13/28*18/933*2/61**86/12**22/29*4/466**15تیمار0/9370/22221/970/0540/3331/1042/332/520/64530/833/680/20832خطا0/3420/99934/944/1832/678/6933/637/9723/8528/168/832/83ضریب تغییراتns اختلاف غیرمعنی‌دار **معنی‌داری در سطح 1 درصد *معنی‌داری در سطح 5درصد
جدول 4-2- مقایسه میانگین اثر غلظت‌های مختلف عصاره جلبک آسکوفیلوم نودوسوم و کود نانوکلات ‌آهن بر وزن تر، وزن خشک، وزن میوه، تعداد شاخه، تعداد میوه، تعداد برگ، تعداد ریشه، ارتفاع گیاه، تعدادگل، طول شاخه، قطر گل و طول برگ.تیماروزن تروزن خشکتعداد برگطول برگتعداد گلقطر گلتعداد شاخهطول شاخهتعداد میوهوزن میوهارتفاع گیاهتعداد ریشهcontrol274j46/00h17/00ab4/53f5/00a2/36abc5/66ab18/66cd3/33a12/33ab21/33ab14/33eFE0G1279h46/16gh10/00bcd5/36cd0/66efg1/00abcd3/66bc19/00bcd0/333d5/00bc21/00ab14/66deFE0G2283ef46/94defg19/00a6/10a1/33e2/66ab6/33a20/33abcd1/00bcd14/33a22/00ab15/33bcdFE0G5278h46/23gh17/33ab5/06de1/33e0/000d6/00ab19/33bcd0/000d0/00c21/00ab15/00cdeFE1G0276i46/39fgh12/33abcd5/70bc1/33e0/000d4/00abc20/66abc0/333d0/00c23/00ab17/33aFE1G1281g46/94defg14/00abcd5/96ab2/33d1/83abc4/66abc18/00d1/00bcd10/00ab21/33ab17/33aFE1G2291b48/50b14/00abcd6/10a3/33bc2/23abc4/66abc20/33abcd2/00abc12/00ab22/66ab17/66aFE1G5287d47/83bc8/33cd5/80ab1/33e0/900cd2/66c21/00abc0/666cd4/66bc22/66ab15/00cdeFE2G0285e47/16cdef15/33abc5/96ab3/66b2/43abc5/33ab19/33bcd2/33ab13/00ab22/66ab18/00aFE2G1289c48/50b12/00abcd5/90ab2/66cd2/73a4/00abc20/33abcd1/33bcd14/33a21/00ab17/33aFE2G2294a49/41a13/00abcd5/80ab3/00bcd1/64/33abc18/66cd1/33bcd8/66abc20/33ab17/33aFE2G5284ef47/38cde15/00abc6/06ab0/000g0/000d5/00abc20/66abc0/000d0/00c21/66ab16/00bFE5G0281g46/66efgh7/00d4/93e0/000g0/000d2/66c19/33bcd0/000d0/00c20/00b15/66bcFE5G1281g46/83defg11/33abcd5/06de1/00ef1/83abc4/00abc22/33a0/666cd9/66ab23/33a15/00cdeFE5G2283f47/60cd14/00abcd5/10de1/00ef0/833cd4/66abc21/33ab0/666cd4/66bc23/00ab15/33bcdFE5G5278h46/63efgh15/00abc6/10a0/333fg0/933bcd5/00abc19/33bcd0/333d5/00bc20/66ab16/00b*در هر ستون میانگین‌هایی که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند بر اساس آزمون LSD تفاوت معنی‌دار ندارند.

جدول 4-3- همبستگی بین صفات اندازه گیری شدهوزن تروزن خشکتعداد برگطول برگتعداد گلقطر گلتعداد شاخهطول شاخهتعداد میوهوزن میوهارتفاع گیاهتعداد ریشهوزن تر1/000وزن خشک0/8911/000</0001تعداد برگ-0/103-0/1211/0000/4850/411طول برگ0/4870/4120/2071/0000/0000/0040/157تعداد گل0/1930/1860/137-0/0841/0000/1900/2050/3520/569قطر گل0/2740/1990/1970/1910/5851/0000/0590/1760/1790/194</0001تعداد شاخه-0/125-0/1600/9880/1710/1330/1871/0000/3960/278</00010/2460/3680/202طول شاخه0/0490/094-0/125-0/077-0/225-0/174-0/1281/0000/7420/5270/3990/6050/1240/2380/386تعداد میوه0/1250/1470/060-0/0920/8490/7140/059-0/1881/0000/3990/3170/6860/534</0001</00010/6900/202وزن میوه0/2820/2090/1950/2070/5840/9960/189-0/1690/7121/0000/0520/1530/1830/158</0001</00010/1990/250</0001ارتفاع گیاه-0/030-0/009-0/126-0/1250/038-0/054-0/1450/5750/005-0/0611/0000/8420/9530/3950/3960/7960/7180/324</00010/9750/681تعداد ریشه0/5030/530-0/0700/5800/3100/156-0/096-0/1350/1980/1700/0281/0000/0000/0000/634</00010/0320/2890/5170/3610/1770/2490/851

دیدگاهتان را بنویسید