در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Q-tobin= (ارزش بازار حقوق صاحبان سهام +بدهی ها)/کل دارایی ها
حاکمیت شرکتی:
حاکمیت شرکتی با استفاده از روش امتیازبندی حاکمیت شرکتی (Gov-Score) [12] به ارزیابی آن می پردازیم. بر اساس این روش در سطح هر شرکت، حاکمیت شرکتی در پنج بخش مجزا و در مجموع 12 سوال مورد ارزیابی قرار گرفته و با استفاده از متغیر های مجازی (صفر و یک) امتیازبندی می شود.
متغیر کنترلی :
اندازه شرکت: لگاریتم طبیعی کل دارایی های شرکت
اهرم مالی: نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
عمر شرکت: لگاریتم طبیعی سالهای ورود شرکت در بورس اوراق بهادار
?1, ?2, ?3 ?4, ?5: ضرایب متغیر ها
µit:ضریب خطا
دادههای مورد استفاده در این تحقیق در دو دسته جای میگیرند: اطلاعات صورتهای مالی و اطلاعات مربوط به بازده و ارزش روز سهام. بخش عمدهای از اطلاعات مربوط به صورتهای مالی از نرم افزار “ره‌آوردنوین” استخراج گردید. بخشی از اطلاعات نیز از دیتابیس شرکت “تدبیر پرداز” استخراج گردید. در برخی از موارد نیز از صورتهای مالی شرکتها از طریق سایت اینترنتی متعلق به مرکز مدیریت پژوهش و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و همچنین بانک اطلاعاتی این سازمان استفاده گردید. برخی اطلاعات نیز از نرمافزار رهآوردنوین استخراج گردید. اطلاعات جمع‌آوری شده به‌صورت فایل‌‌های اطلاعاتی در اکسل وارد شده و پس از جمع‌بندی و انجام محاسبات مورد نیاز جهت تجزیه و تحلیل آماده شده است.
1-10) چشم‌انداز کلی تحقیق
در فصل اول این تحقیق ضمن معرفی موضوع تحقیق، اهمیت آن، اهداف تحقیق و روش تحقیق مورد اشاره قرار گرفته است. در فصل دوم ابتدا پیشینه نظری تحقیق و سپس خلاصه‌ای از تحقیقات انجام شده قبلی در ارتباط با موضوع تحقیق بیان می‌شود. علاوه بر معرفی فرضیه‌ها، فرضیه‌های مستقل و وابسته، مراحل انجام پژوهش و نیز نحوه آزمون فرضیات در فصل سوم توضیح داده می‌شود. در فصل چهارم، نتایج حاصل از فرضیات مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و نهایتاً در فصل پنجم نتیجه‌گیری نهایی انجام شده و پیشنهادهایی نیز برای تحقیقات آتی ارائه می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید