کمال گرایی و جنبه های آسیب شناختی

شناخت نقش آسیب زای کمال گرایی دست کم به یافته های فروید باز می گردد
بازشناسی این سازه مهم شخصیتی مستلزم چند دهه فراموشی بود تا دوباره پژوهشگران به منظور تصریح ماهیت کمال گرایی ، مشخصه های آن و مکانیسم های ناثیر گذاری این سازه بر فرآیندهای روانشناختی بهنجار و نابهنجار ، کوشش های تحقیقاتی خود را اغاز کنند (بشارت ، 1381)

یافته های پژوهشی در زمیته ابعاد سه گانه کمال گرایی ، همبستگی این سازه را با ویژگی های شخصیتی ، رفتاری و مشکلات روانشناختی تأئید کرده اند ( هویت وفلت ،1991)
کمال گرایی خویشتن مدار با مشخصه های مثبت تلاش و رقابت برای پیشرفت ، حرمت خود و خود شکوفایی ( فلت ، هویت ، بلانکشتین و موشر ، 1991؛ فلت ، هویت ، بلانکشتین و اوبراین[1] ، 1991 ؛ فراست و همکاران ، 1993 )از یک سو ، و مشخصه های منفی خودشیفتگی ، سرزنشگر خود ، انتقاد از خود ، احساس گناه ، ir/%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c/ ” title=”شخصیت نمایشی”>شخصیت نمایشی وخودشیفته و ضد اجتماعی همبستگی دارد (هویت و فلت ، 1991 )

کمال گرایی هنجارمدار با نیاز به تأیید دیگران ، ترس از ارزشیابی منفی ، ir/%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%b2%db%8c/ ” title=”شخصیت مرزی”>شخصیت مرزی ، اسکیزوتایپی ، اجتنابی ، ir/search/%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C/” title=”پرخاشگری”>پرخاشگری نافعال و همچنین با ir/%d8%a7%d9%86%da%86%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b6%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85/ ” title=”اضطراب”>اضطراب و روان ازردگی مرتبط می باشد ( هویت و فلت ، 1991 ؛ هویت ، فلت ، بلانکشتین و موشر ، 1991 )

در پژوهشی که توسط هویت و فلت (1993) با شرکت 51 بیمار مبتلا به افسسردگی یک قطبی و 94 بیمار مبتلا به اختلالات مختلف روانپزشکی انجام گرفت ؛ معلوم شد که کمال گرایی خویشتن مدار ، افسردگی را در بافت تنیدگی پیش بینی می کند و ارتباط بین این نوع کمال گرایی و افسردگی به نوع عامل تنیدگی زا بستگی دارد
در تحقیق دیگری که هویت و همکارانش (1996) با 121 بیمار مبتلا به ir/search/%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9/” title=”ادراک”>ادراک فقدان کنترل پذیری پیامدها  و کاهش ارزشمندی حود ارتباط داشت

 

 

به عقیده ریوم[14] و همکاران (1995) ، کمال گرایی شرط لازم ولی ناکافی در رشد و تحول وسواس فکری – عملی است و کمال گرایی به عنوان عامل خطر در رشد و تحول این اختلال در نظر گرفته می شود

بسیاری از مبتلایان به OCD نیاز به اینکه همه چیز دقیق ، بی عیب و مطمئن باشد ؛ را گزارش می دهند
وسواس های عملی در پاسخ به وسواس های فکری باید به صورت کاملا درست انجام بشوند و نیاز به تناسب ، دقت و موشکافی ، یکی از علائم این اختلال است

افراد مبتلا به OCD با یک سائق درونی برای قطعیت و کمال اذیت می شوند
وجود این سائق باعث می شود آنها در مورد اینکه کاری را انجام داده اند یا نه ، شک کنند

چنین تردیدهایی نیز به عنوان بخشی از سازه کمال گرایی در نظر گرفته می شود ( فراست و همکاران ، 1990 ) و به وضوح ، بخشی از اختلال وسواس فکری – عملی هستند

فراست ( فراست و استکتی[15] ، 1997 ) چنین اظهار میدارد : «شک نسبت به کیفیت عمل نشانی از OCD است و در واقع منعکس کننده علائم بیماری است که تشریفات وارسی کردن دارند »

برخی مطالعات ارتباط میان کمال گرایی و سلامت جسمانی را بررسی کرده اند
پاچ[16] (1984، به نقل از مولنار و همکاران ، 2006 )

در مطالعه خود یافت که کمال گرایی به صورت معنادار با اختلالات گوناگونی ارتباط دارد: سندرم روده تحریک پذیر[17] ، دردهای شکمی کودکان ، و زخم مخاط روده بزرگ[18]

 

 

 

همچنین ارتباط میان کمال گرایی و سردرد های میگرنی (برنز ، 1980 ؛ کووال[19] و پریچارد[20] ، 1990 ؛ به نقل از مولنار و همکاران ، 2006 ) ، درد های مزمن ( ون هادن هاو[21] ، 1986 ؛ همان ) ، سردرد ( استات[22] ، 1984 ؛ همان ) ، آسم ( 1961 ؛ همان ) ،
سندرم خستگی مزمن ( وایت[23] و شوایتزر [24]،2000 ؛ همان ) تایید شده است

صابونچی و لاند ( 2003 ) در مطالعات  خود به ارتباط مثبت و معنا دار کمال گرایی با شکایت های روان تنی مانند خواب آلودگی در ساعات روز ، سردرد ها ، تنش و بیخوای در زنان دست یافته اند

تحقیقات درباره ارتباط ابعاد سازه کمال گرایی با اختلالات روانشناختی ادامه دارد و خصوصا بیماری های روان تنی مورد توجه قرار گرفته اند

 

1
O’Brien,S

2
Alden ,L
E

1
Alloy ,L
B

2Abramson ,L
Y

3
Metalsky ,G
I

4
Hartlage ,S

5
Donaldson ,D

6
Spirito ,A

7
Farnett ,E

8
Hart ,B
A

9
Gilner ,F
H

10
Handel ,P
J

11
Gfeller ,J
D

 

 

 

1
Rheaume ,J

2
Steketee,G

3
Pacht ,A
R

  1. Irritoble Bowel Syndrome
  2. Ulcerative Colitis

 

  1. 1
    Kowal ,A
  2. Pritchard ,D

3
Van  Houdenhove ,B

4
Stout ,M
A

5
White ,C

6
Schweitzer ,R