پرسش مهر 97

akhbarrasmi
com/news/13970503306827817/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%B1-98-97-%D8%B1%D9%8A%D9%94%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%88-%D8%A7%D9%93%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87/”>پرسش مهر 98-97
با اینکه هنوز منتشر نشده است ، اما با این حال می توان حدس زد که راجع به چیست؟

مسائل و چالش های مورد نظر در رابطه با ارائه پیرامون پرسش مهر 98-97 احتمالا روی مشکلات اقتصادی متمرکز شود
البته یک حالت دیگر هم وجود دارد که رئیس جمهور محترم بخواهد در رابطه با خروج از برجام ایالات متحده صحبت نماید

آنچه پر مسلم است این است که : موضوع پرسش مهر 98-97 هر چه که باشد می بایست دانش آموزان و فرهنگیان محترم به آن پاسخ داده و راهکار های خود را در این رابطه بیان نماییم

پاسخ پرسش مهر 97-98

پاسخ آموزشی