پایان نامه مهارت ارتباطی معلمان:مفهوم ارتباط

دانشگاه، بعنوان يك سازمان اجتماعي براي عملكرد مطلوب ، بر همكاري نزديك بين تمامي كاركنان خود با سوابق تحصيلي و اجتماعي متفاوت نياز دارد . وجود ارتباطات منطقي و درست بين كاركنان يكي از نيازهايي است كه بايد مديران در تمام سطوح از آن آگاه بوده و در  جهت بالا بردن كيفيت كارايي هر چه بيشتر كاركنان از آن بهره ببرند . از طريق ارتباط صحيح و پويا ميتوان اداره امور را به نحو صحيح و مطلوب انجام داد و بر هدف هاي سازمان دست يافت  ( پرهيزكار ، 1368 ) .

 

واژه ارتباط ( Communication‌) از ريشه لاتين ( Communis ) به معناي اشتراك گرفته شده است . اين كلمه در زبان فارسي به صورت مصدر عربي باب افتعال به كار مي رود؛ كه در لغت به معناي پيوند دادن و ربط دادن و به صورت اسم مصدر به معناي بستگي ، پيوند ، پيوستگي و رابطه كاربرد دارد .

ارسطو، فيلسوف يوناني، شايد اولين دانشمندي باشد كه 2300 سال پيش، نخستين بار در زمينه ارتباط سخن گفت. او در تعريف ارتباط مي نويسد: «ارتباط عبارت است از جست و جو براي دست يافتن به كليه وسايل و امكانات موجود براي ترغيب و اقناع ديگران» (مشبكي، 1380).

فرهنگ وبستر در تعريف لغت ارتباط آورده است (( ارتباط عبارتست از عمل انتقال ، اظهار ، بيان و گفتگو بين يك فرد با فرد ديگر ( همان منبع، ص 378 ) .

ارتباطات عبارت است از : ( انتقال مفاهيم ، اطلاعات و معاني و احساس ها بين افراد در سازمان ، با واسطه يا بدون واسطه ) ( حقيقي ، 1380 ) .

ارتباط عبارت است از:  «فرايند انتقال ارتباط ، احساس ها ، حافـظه ها و فكرها در ميان مردم» (اسميت 1، 1988، به نقل از مهربان، 1379 ) .

ارتباطات عبارتست از: انتقال و تبادل اطلاعات ، معاني و مفاهيم و احساس ها بين افراد در سازمان با واسطه يا بي واسطه ( الواني ، 1369 ) .

ارتباطات؛ يعني، برقراري مناسبات بين دو طرف، از طريق حس ادراك توسط يك فرد و ايجاد سرعت انتقال ، درك و جوابگوئي در طرف ديگر )) ( مير سپاسي ، 1369 ) .

ارتباطات عبارتست از مبادله (( اطلاعات و انتقال مفاهيم )) كه به صورت شفاهي ، كتبي ، يك طرفه و يا دو طرفه صورت مي گيرد ( شعاع ، 1377 ).

در رابطه با ارتباطات در سازمان، سه سؤال اساسي وجود دارد :

  • اصل موضوع مورد ارتباط چيست ؟
  • ارتباط با چه كسي برقرار مي شود ؟
  • ارتباط چگونه اتفاق مي افتد ؟

ارتباط مي تواند با تعداد زيادي از شنوندگان، در محل كار فقط با يك نفر يا همكار قديمي يا يك بخــش بزرگتر ، با تمام سازمان ، با خريداران و اربابان رجوع ، با تمام اجتماع ، با سياست مداران ، با انسان هاي معروف و يا با آن سوي درياها برقرار شود. مفاد يا محــتواي ارتباط مي تواند متفـاوت باشد؛ مانند گفتگوي دوســـتانه و غير رســمي و يا جلــسات رسمي .ارتباط مي تواند در همه جا به صورت هاي زير برقرار شود (ويت من 1 ، 1996 ).

1- رسمي – غير رسمي

2- كلامي – غير كلامي

3- نوشتاري – الكترونيك – رودر رو

امر مشترك بين تمام انواع ارتباطات اين است، كه ارتباط زماني برقرار مي شود كه شنونده، پيغام فرستاده شده را دريافت كند و اين كافي نيست كه فرستنده فقط پيغام را بفرستد .

 

2-1-2-هدف و اهميت ارتباطات 2

در هر واكنش انساني دو عامل مهم وجود دارد: مفاد  و فرايند 3.

مورد اول با اصل مطلب يا موضوعي كه گروه روي آن كار مي كند، سرو كار دارد . در اغلب واكنش ها توجه بيشتر مردم بر روي مفاد يا مندرجات است .

عامل دوم – فرايند – با اين موضوع كه چه چيز بين افراد گروه و يا براي آنها درهنگام كار اتفاق مي افتد، سرو كار دارد.  فرايند، دامنه وسيعي از موارد را در بر مي گيرد؛ نظير : مشاركت، شيوه نفوذ ، هنجارها ، رويه هاي تصميم گيري و بسياري ديگر. مطالعه شيوه اي كه در آن افراد در درون يك گروه عمل مي كنند، بسيار مهم است، زيرا، رفتارهاي آنان موجب انتقال پيغام هاي زيادي، هم در مورد مفاد و يا زمينه ارتباط و هم چگونگي انتقال اطلاعات درباره احساسشان در مقابل پيغام مي شود.

1- Smith. M

1- Weightman

2- Importance and objectives of communication

3- Content and Process

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه: