پایان نامه درباره نوآوری سازمان:-تعاریفی از دانش

تعاریفی از دانش

دانش، شامل حقایق و باورها، مفاهیم و اندیشه ها، قضاوت ها و انتظارات، متدولوژي (روش شناسی) یا علم اصول و نحوه انجام فنون است (افرازه، 1386).

دانش ایده‌ها، فهم‌ها و درس‌هاي آموخته شده ما در طول زمان است. درس‌ها و ایده‌هایی که باکنار هم نهادن اطلاعات دریافتی از منابع مختلف و درگذر زمان به آن دست یافته‌ایم (امامی و کیهانی،1386).

اضافه کردن درك و حافظه به اطلاعات، موجب توسعه طبیعی پس از اطلاعات می‌گردد. خلاصه سازي هر چه بیشتر (انباشت) اطلاعات اولیه به دانش منجر می‌شود. دانش را در این حالت می توان بینشهاي حاصل از اطلاعات و داد‌ه هایی تعریف کرد که می‌تواند به روشهاي مختلف و در شرایط گوناگون موثر و قابل تقسیم باشد. دانش به حداقل رساندن جمع آوري وخواندن اطلاعات است، نه افزایش دسترسی به اطلاعات. دانش کارآمد کمک می‌کند تا اطلاعات و داده هاي ناخواسته حذف شوند. دانش یک ادراك و فهم است که از طریق تجربه، استدلال، درك مستقیم و یادگیري حاصل می‌شود (نوروزیان ،1387).

2-3-مفاهیم مدیریت دانش

در راستای تعريف مديريت دانش تاكنون تعاريف زيادي صورت گرفته است كه مختصراً در ذيل به آن ها اشاره مي‌گردد.

پرز (1999) معتقد است: مديريت دانش عبارت است از گردآوري دانش، قابليت هاي عقلاني وتجربيات افراد يك سازمان وايجاد قابليت بازيابي براي آن ها به عنوان يك سرمايه سازمانيPerez,1999) (.

سازمان‌ها با توسعه و تجدید ساختار دانش قبلی و کنونی با روشهاي مختلف به خلق واقعیت‌ها و مفاهیم جدید می‌پردازند. ایجاد دانش فرآیند مهمی است که در آن انگیزه، تلقین، تجربه و شانس، نقش مهمی ایفا میکنند(افرازه،1386).

معیار ارزیابی در مفید بودن دانش معمولا مشخص نیست. در عین حال، اگر سازمانی دانش را در کارها و فعالیتهاي رایج خود مفید دانست، باید ترتیبی اتخاذ نماید که گروه‌هاي کاري بتوانند به سنجش و ارزیابی دانش بپردازند (علاقه بند، 1391).

مدیریت دانش ارتقاي یک رویکرد جامع براي شناسایی، تسخیر، بازیافتن، تسهیم و ارزشیابی یک سرمایه اطلاعاتی سازمان است. این سرمایه اطلاعاتی ممکن است، داده ها، اسناد، خط مشی و رویه ها باشد. در کل مدیریت دانش فرآیندي است که طی آن سازمان به تولید ثروت از دانش و یا سرمایه فکري خود می‌پردازد (موحد زاده،1387).

مدیریت دانش با تبدیل سرمایه هاي انسانی خود به دارایی‌هاي فکري سازمان یافته، براي سازمان ایجاد ارزش می کند (بقایی نیا، 1386).

مدیریت دانش، به کارگیري سرمایه فکري براي تفوق سازمان در رقابت با سازمان هاي همتا، همچنین پاسخ هاي نوآورانه اي براي چالش‌هاي جدید و اهرمی براي عمل و یک میانجی است (علاقه بند، 1391).

2-4-عناصر مدیریت دانش

عناصر مدیریت دانش عبارتند از:

فرد: کارگر دانشی، واحد اصلی ایجاد، ذخیره و استفاده از دانش در سازمان است.

گروه: شبکه ها (رسمی و غیر رسمی)، از نظر دانش، سرمایه مهمی هستند که معمولا غیر عینی هستند. گروه‌ها متشکل از کارکنانی هستند دارای تجربیات مشترک که معمولا سرمایه فزاینده‌ای از دانش را به وجود می‌آورند.

سازمان: کل سازمان می‌تواند به صورت نهادی نگریسته شود، که نتایج مجموعه‌ای از دانش را تجسم می‌بخشد (محمدی، 1388).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه: