پایان نامه درباره ترازنامه، بیمه ایران، –

خاطرات آقاي عبدالحميد شمس سرپرست اداره خسارت در سال 1332 تحت عنوان “شركت بيمه ايران چگونه بوجود آمد”… در ابتداي كار، شركت محل معيني نداشت. در خيابان لاله زار محل فعلي سينما خورشيد در قسمت زير زمين آن، دو اطاق تاريخ و مرطوب تحويل ما گرديد كه در آنجا مشغول كار شويم. خوب به خاطر دارم كه در آن روزگار (اول ديماه 1314) فقط آقاي سركياس (عضو هيئت مديره وقت) و دو نفر خانم ماشين نويس و نگارنده شروع بكار كرديم. در آن زمان براي تأمين سرمايه اوليه شركت و تبديل مقداري كاغذ به پول كه براي شركت نهايت ضرورت را داشت كوشش مي كرديم. صبح اول وقت كيف متن از طلبهاي تثبيت غله پر مي شد. و براي وصول آن عازم مي شدم و در مراجعت چكي همراه داشتم. آقاي مدير عامل تشكر و تشويق مي كردند و خانم هاي همكار چاي و شيريني تعارف مي كردند و همين تشويق ها خستگي ها را به نشاط مبدل مي كرد و باز بعد از ظهر مجدداً براي وصول طلب ها مي رفتم. از جمله سرمايه ابتدايي شركت سهامي بيمه ايران اراضي باغ فردوس بوده است كه به اين شركت واگذار شده بود تا از فروش اقساطي آن سرمايه اوليه تأمين شود و مورد ديگر طلب هاي سازمان غله به دولت بوده است كه به طريق فوق دريافت مي شد و در
مجموع 000,000,20ريال سرمايه اوليه شركت تأمين شد.
بيمه ايران در كليه رشته هاي بيمه زندگي و غير زندگي فعاليت مي كند و با عرضه بيمه هاي تجاري و خانواده شامل بيمه هاي اتومبيل، اشخاص (عمر- حادثه- درمان)، آتش سوزي، باربري، مهندسي و مسئوليت بيش از 50% سهم بيمه هاي بازرگاني كشور را در اختيار دارد. در بخش حمايت هاي ملي نيز اكثريت پروژه هاي بزرگ ملي نظير نفت و گاز و پتروشيمي، هواپيمايي، سدسازي، نيروگاهها و صنايع تحت پوشش بيمه ايران است كه در مواقع لزوم خطرات بيمه شده خود را نزد بازارهاي بين المللي بيمه اتكائي
مي كند. بيمه ايران با توجه به ظرفيت بالاي ريسك پذيري خود، علاوه بر انجام بيمه هاي مستقيم، نسبت به پذيرش ريسك به صورت بيمه اتكايي قبولي از شركت هاي بيمه داخلي و خارجي اقدام مي كند.

2-2-1-2- جامعه مؤسسان(مجمع عمومي)
ماده 7- مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی ، وزیر کار و امور اجتماعی،‌ هیات عامل و بازرسان بدون داشتن حق رای در جلسه شرکت خواهند کرد.( به موجب تصویب نامه شماره 49708 مورخ 26/8/1353 هیات وزیران مستند به ماده 4 قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح متن اصلاح شده است).
ماده 8- مجمع عمومی عادی به دعوت رئیس کل بیمه مرکزی ایران سالی یک مرتبه حداکثرتا پایان شهریور ماه تشکیل می شود.
مجمع عمومی فوق العاده به دعوت رئیس کل بیمه مرکزی ایران و یا به پیشنهاد هر یک از اعضا مجمع عمومی تشکیل خواهد شد.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران موظف است ظرف ده روز پس از دریافت پیشنهاد تشکیل جلسه مجمع عمومی را کتباً دعوت کند . در دعوتنامه دستور جلسه ،‌ روز و محل انعقاد جلسه ذکر خواهد شد.
هیچ موضوعی را نمی توان در مجمع عمومی عادی یا فوق العاده مطرح کرد مگر آن که قبلا“ جزو دستور قرار داده شده باشد.
ماده 9- وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است :
الف – تعیین خط مشی کلی .
ب – رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش سالانه رئیس کل بیمه مرکزی ایران .
ج – رسیدگی و تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود وزیان و ترتیب تقسیم سود.
د – تصویب سازمان و آیین نامه های مالی و اداری بیمه مرکزی ایران.
هـ – تصویب مقررات استخدامی با رعایت بند پ ماده 2 قانون استخدام کشوری .
و – انتخاب بازرسان .
ز – تعیین حقوق رئیس کل و اعضا هیات عامل و حق الزحمه بازرسان .
ح – تصمیم نسبت به هر موضوعی که از طرف رئیس کل بیمه مرکزی ایران جزو دستور قرار داده شده باشد.

2-2-1-3- فصل دوم- شوراي عالي بيمه
ماده 10- شورای عالی بیمه از اشخاص زیر تشکیل می شود :
1- رئیس کل بیمه مرکزی ایران
2- معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی
3- معاون وزارت بازرگانی
4- معاون وزارت کار و امور اجتماعی
5- معاون وزارت تعاون و امور روستاها
6- رئیس شرکت سهامی بیمه ایران
7- مدیر عامل یکی از موسسات بیمه به انتخاب سندیکای بیمه گران ایران
8- یک نفر کارشناس امور حقوقی به انتخاب مجمع عمومی
9- یک نفر کارشناس در امور بیمه به انتخاب مجمع عمومی
10- یک نفر مطلع در امور بیمه به انتخاب رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
تبصره : ‌اعضا شورای عالی بیمه موضوع بندهای 7، 8،9 و10 برای مدت سه سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 11- ریاست شورای عالی بیمه بدون شرکت دراخذ رای با رئیس کل بیمه مرکزی ایران و در غیاب او با قائم مقام خواهدبود.
ماده 12- اعضای شورای عالی بیمه قبل از شروع به کار باید در مجمع عمومی سوگند یاد کنند که در انجام وظایف شورای عالی بیمه نهایت دقت و مراقبت را مبذول دارند و کلیه تصمیمات خود را به صلاح کشور اتخاذ نمایند و اسرار عالی بیمه را حفظ کنند.
ماده 13- جلسات شورای عالی بیمه حداقل ماهی یکبار به دعوت رئیس شورای عالی بیمه تشکیل خواهد شد و در صورتی که حداقل چهار نفر از اعضا شورای عالی بیمه کتبا تقاضای تشکیل جلسه را بنمایند رئیس شورای عالی بیمه موظف است ظرف یک هفته اعضای شورای عالی را برای تشکیل جلسه دعوت کند.
ماده 14- جلسه شورای عالی بیمه با حضور حداقل شش نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت پنج رای حاضر در جلسه رسمی معتبر و قابل اجرا است . هنگام رسیدگی و اخذ رای نسبت به موسسه بیمه ای که یکی از اعضای شورای عالی به نحوی در آن سهیم است آن عضو در رای شرکت نخواهد کرد.
ماده 15- صورتجلسات مذاکرات شورای عالی بیمه در دفتری ثبت و به امضای رئیس شورای عالی بیمه رسیده و در بیمه مرکزی ایران نگاهداری می شود.
ماده 16- شورای عالی بیمه دارای دبیرخانه ای خواهد بود که سازمان آن را شورای عالی بیمه تصویب خواهد کرد، رئیس و کارکنان دبیرخانه از بین کارکنان بیمه مرکزی ایران انتخاب
می شوند.

ماده 17- وظایف شورای عالی بیمه به شرح زیر است:
1- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تاسیس یا لغو پروانه موسسات بیمه طبق مقررات این قانون و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.
2- تصویب نمونه ترازنامه که باید مورد استفاده موسسات بیمه قرار گیرد.
3- تعیین انواع معاملات بیمه و شرائط عمومی بیمه نامه ها و نظارت بر امور بیمه های اتکایی
4- تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته های مختلف بیمه مستقیم
5- تصویب آیین نامه های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت موسسات بیمه
6- رسیدگی و اظهار نظر نظر نسبت به گزارش بیمه مرکزی ایران در باره عملیات و فعالیتهای موسسات بیمه در ایران که حداقل هر شش‏ماه یکبار باید تسلیم شود.
7- اظهار نظر در باره هرگونه پیشنهاد که از طرف رئیس شورای عالی بیمه به آن ارجاع می شود
8- انجام سایر وظایفی که این قانون برای آن تعیین نموده است.

2-2-1-4- فصل سوم – هیأت عامل
ماده 18- هیات عامل بیمه مرکزی ایران مرکب از رئیس کل و قائم مقام رئیس کل و معاونان بیمه مرکزی ایران خواهد بود.
ماده 19- رئیس کل بیمه مرکزی ایران و قائم مقام او به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران و معاونان بیمه مرکزی ایران به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی به موجب تصویب نامه هیات وزیران منصوب می شوند.
ماده 20- رئیس کل و قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی ایران برای مدت چهار سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 21- رئیس کل بیمه مرکزی ایران بالاترین مقام اجرایی و اداری بیمه مرکزی ایران می باشد.
ماده 22- وظایف و اختیارات رئیس کل بیمه مرکزی ایران به شرح زیر است:
الف – نظارت در اجرای این قانون و آیین نامه های مربوط به آن
ب – نمایندگی بیمه مرکزی ایران در مقابل اشخاص و موسسات دولتی یا خصوصی و دادگاهها و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی با حق توکیل و سازش و سایر اختیارات مندرج در ماده 62 قانون آئین دادرسی مدنی
ج – تفویض قسمتی از اختیارات خود وحق امضا به قائم مقام و یا معاونان و یا روسا یا کارمندان و تعیین وظایف آنان
د – تقدیم گزارش وضع حسابها و امور بیمه مرکزی ایران به مجمع عمومی
هـ – تقدیم گزارش عملیات و فعالیت های موسسات بیمه در ایران و شورای عالی بیمه
ماده 23- در غیاب رئیس کل بیمه مرکزی ایران قائم مقام رئیس کل دارای کلیه اختیارات و وظایف قانونی او خواهد بود.

2-2-1-5- فصل چهارم – بازرسان
ماده 24- بیمه مرکزی ایران دارای دو نفر بازرس (به موجب اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب 17/6/1366 وظیفه بازرسان به سازمان حسابرسی محول گردیده است). که اطلاعات و تجارب کافی در امور بیمه و حسابداری داشته باشند خواهد بود که یک نفر از آنان از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی و دیگری از طرف وزیر بازرگانی پیشنهاد و با تصویب مجمع عمومی برای یک سال تعیین خواهند شد،‌ انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.
ماده 25- بازرسان حق دارند هرگونه اطلاعی را از بیمه مرکزی ایران بخواهند ولی حق دخالت مستقیم در امور بیمه مرکزی ایران را ندارند.
رسیدگی به ترازنامه سالانه وظیفه اصلی بازرسان می باشد ترازنامه بیمه مرکزی ایران یکماه قبل از تشکیل مجمع عمومی تسلیم بازرسان خواهد شد تا گزارش درباره آن تهیه و ضمن اظهار نظر به مجمع.
2-2-1-6- قسمت چهارم – مقررات مختلف
ماده 26- رئیس کل و سایر اعضا هیات عامل در مدت تصدی خود نمی‏توانند عضویت شرکتها و مؤسسات بازرگانی را قبول نمایند و یا در سایر دستگاههای دولتی یا ملی سمتی داشته باشند.
تبصره : تدریس در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قبول سمتهای غیر موظف در موسسات خیریه و اجتماعی و آموزشی بلامانع است.
ماده 27- اسناد مالی و اوراق بهادار و چک های بیمه مرکزی ایران با دو امضا معتبر خواهد بود.
ماده 28- بیمه مرکزی ایران مجاز خواهد بود که موجودی‏های نقدی خود را به صورتحساب جاری و یا سپرده نزد بیمه ملی ایران (این بیمه در بیمه ملت ادغام شده است). نگاهداری نماید. یا براساس بودجه مصوب از محل سرمایه و ذخایر و اندوخته های خود و صندوق تامین خسارتهای بدنی تا مبلغ یکصد میلیون ریال در هر سال با تصویب هیات عامل و مازاد بر آن با تصویب مجمع عمومی به هر نوع عملیات دیگر از جمله خرید سهام و مشارکت در بیمه ها و شرکت های دیگر با حق فروش و انتقال آنها که برای توسعه و پیشرفت وظایف بیمه مرکزی ضروری یا مفید باشد مبادرت نماید. (به موجب قانون اصلاح قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 6/3/1353 به شرح متن اصلاح شده است).
ماده 29- اعضا شورای عالی بیمه و مشاورین و اعضا اداری شورای عالی بیمه و افرادی که شورای عالی بیمه در اجرای وظایف خود به آنها مراجعه می کند و رئیس کل و سایر اعضا هیات عامل و بازرسان و کلیه کارکنان بیمه مرکزی ایران باید از افشای اطلاعات محرمانه ای که در اجرای وظایف محوله بدست
می آورند خودداری نمایند والامشمول مقررات ماده 138 قانون مجازات عمومی خواهند شد.
ماده 30- شرکت سهامی بیمه ایران عملیات خود را جز آنچه به موجب بندهای 1، 2، 3، 6و 7
ماده 5 این قانون جز وظایف و اختیارات بیمه مرکزی ایران قرار داده شده است بر طبق اساسنامه خود ادامه خواهد داد.
وزارتخانه‏ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری‏ها و هر مؤسسه دیگری که اکثریت سرمایه آن متعلق به دولت یا سازمانهای مزبور می‏باشد و یا تحت نظر دولت و یا سازمانهای مزبور اداره می شوند موظفند بیمه‏های خود را منحصراً در شرکت سهامی بیمه ایران انجام دهند.
این حکم شامل شرکت ملی نفت ایران – شرکت ملی ذوب آهن ایران – شرکت هواپیمایی ملی ایران – بیمه مرکزی ایران – بیمه ملی ایران – سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و صندوق توسعه کشاورزی خواهد بود مگر آن که مجمع عمومی هر یک از این موسسات نسبت به بیمه آنها تصمیم دیکری اتخاذ نماید.
تبصره :‌دولت مکلف است ظرف چهار ماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه جدید شرکت مزبور را برای تصویب کمیسیونهای دارایی و استخدام مجلسین تقدیم کند.