پایان نامه جو اخلاق سازمانی:/تعريف دانش

تعريف دانش

از سال 1990 اهميت اقتصاد دانش محور و ارزش دارايي هاي ذهني سازمان به طور فزاينده اي آشكار گرديد (,2003 &Mac keen Smith).دانش از ایده های خام افراد،تخصص ها و مهارت ها استخراج شده ، به علاوه به شکل صریح و مدون نشان داده می شود بنابراین، دانش معمولاً به عنوان یک سرمایه عمومی در نظرگرفته می شود که به سازمان تعلق داشته و درآن نگهداری میشود(2013. ( Shafique Imran, دانش عبارت است از اطلاعات در يك بافتِ «زمينه» خاص، كه براي شخصي كه آن را كسب مي‌كند ارزشمند است و او را قادر مي‌سازد دست به كاري بزند كه پيش از كسب آن اطلاعات قادر به انجام آن نبوده است(,2003 Duffner  ).

دانشمندان مختلف به تأليف تعاريف كارا و مربوط به دانش و دانش مديريتي پرداخته‌اند:

  • دانش عبارت است از اطلاعات سازمان يافته كه براي حل مسئله به كار مي‌رود.
  • دانش عبارت است از استدلال درباره اطلاعات به‌منظور هدايت انجام كار، حل مسئله و اتخاذ تصميم براي عمل كردن، آموختن و ياد دادن .

دانش بطور روز افزونی بعنوان مهمترین دارایی استراتژیک سازمان ها، و یک منبع مهم برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار بشمار می آید. داونپورت و پراساک،[1] دانش را به صورت ترکیبی از تجارب، ارزش ها، اطلاعات مبتنی بر شواهد و قراین و دیدگاه های تخصصی می دانند که چارچوبی برای ارزیابی  تجارب و اطلاعات جدید فراهم می آورد. دانش در ابتدا به صورت ضمنی عمل می کند و بوسیلۀ تجارب، ادراکات و موارد درونی ایجاد می شود. سپس دانش ضمنی، آشکار می شود (بصورت رسمی و قاعده دار در می آید)، و با رویه های آشکار بیان می شود (Siakas, et al., 2010).

2-1-3) انواع دانش

براي دانش تقسيم بندي هاي مختلفي ارايه شده است و دانش هايي با عنوان هاي دانش كد بندي شده ، دانش نهفته ، دانش مهاجر ، دانش آشكار ، دانش ضمني ، دانش نهان ، دانش سيستمي و دانش ارتباط تعريف شده است . در ادامه پنج نوع دانش از دانش هاي مذكور تشريح مي شود .

دانش سيستمي

دانش سيستمي ، الگو هايي مي باشند كه تركيب مي شوند . دانش سيستمي هم يك فرايند و هم يك محصول است . دانش سيستمي افراد را در تشخيص اين كه چه نوع دانش آشكاري براي شركت معنا دار است ، تحت نفوذ قرار مي دهد . اشخاص يك شركت كه در جاي گوناگوني از دانش سيستمي دارند ، تفسير هاي متفاوتي از يك پديده ، ارايه خواهند داد . از اين رو مفاهيم متنوعي براي فرصت ها و چالش هاي يك شركت ارايه خواهد شد .

دانش آشكار

دانش آشكار قسمتي از پايگاه دانش است كه مي توانند به عنوان اطلاعات به راحتي با ديگران مراوده شود . دانش آشكار درگير دانستن حقايق است . دانش كد بندي ، نوعي از دانش آشكار است كه به طور منظم نوشته شده و ذخيره مي شود . دانش آشكاربه سادگي قابل بيان و نوشتن است و مي تواند مزيت رقابتي ايجاد كند .

دانش ضمني

دانش ضمني يا تلويحي شكلي از مهارت ، قابليت يا تكنه (هنر ساختن) ، يعني دانش چگونگي است . مراوده اين نوع دانش به صورت اطلاعات با ديگران مشكل است ولي قابل بيان است . دانش ضمني كمتر مشهود است و به طور عميق در عمليات اجرايي سازمان ريشه دارد و اغلب فرهنگ سازماني ناميده مي شود . اين نوع دانش را به سختي مي توان تكثير نمود ، بنايراين مي تواند يك منبع ثابت مزيت رقابتي باشد.

دانش نهان

دانش نهان، شرط لازم بر تمايل فكري و عملي مي باشد. دانش نهان توسعه مدل هاي ذهني ، تجريدي كه انجام مي شود، متغير هايي كه انتخاب مي شود ، پديده ها، واقعيتي كه انتخاب مي شود تا روي آن تمركز شود، اصول اساسي مواضع ماوراي طبيعي ما ، سليقه ما و غيره را سازمان دهي مي كند  . اين دانش به آساني از ميان مرز هاي سازماني نمي تواند گذر نمايد . تحرك آن مقيد به شبكه يا روايط اجتماعي معين است .

دانش روابط

دانش روابط ، دانستن اشخاص است . اين دانش درگير شايستگي هاي اجتماعي براي بناي گروه هاي اجتماعي در زمان هايي است كه آشفتگي وجود دارد . براي بقاي سازمان ، سرمايه گذاري در دانش روابط حياتي است. نوعي از دانش روابط كه به آساني قابل مراوده است، ممكن است به عنوان دانش آشكار طبقه بندي شود (سيف الدين ، 1385) .

[1] Davenport & prusak

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه: