پایان نامه اجتناب مالياتي/عملكرد اجتماعي شركت

عملكرد اجتماعي شركت ( csp )

عملكرد اجتماعي شركت، از سال­ها پيش در آمريكا و اروپا مورد توجه بوده است. درايران نيز معمولا شركت­ها، كمك هايي در قالب خيريه و بشردوستانه انجام مي­دهند. اما آن چه كه در اين تحقيق از آن به عنوان عملكرد اجتماعي شركت ياد مي­شود بسيار فراتر از اين مفهوم است و شركت­ها بايد كليه اثرات اجتماعي، اقتصادي و محيطي فعاليت­هايشان بر جامعه را مدنظر قرار دهند. رعايت عملكرد اجتماعي از سوي سازمان­ها، علاوه برآن كه براي خود شركت­ها بسيار سودمند است و نقش مهمي در بهبود جامعه و كاهش فقر دارد و از سوي ديگر، دستيابي به اهداف توسعه هزاره از قبيل ريشه كني فقر و گرسنگي، برخورداري از آموزش اوليه در سطح جهان و ارتقاي برابري جنسيتي، تنها با مشاركت شركت­ها امكان پذير است ؛ كه به عنوان بخش بزرگي از جامعه نقش بزرگي از جامعه، نقش قابل توجهي در زندگي افراد دارند.

برخي از شركت­ها CSP  به عنوان يك فعاليت خير خواهانه و بشر دوستانه مي­نگرند و گروهي آن را يك چارچوب راهبردي جديد براي شركت مي­دانند. عده اي نيزواژه “اجتماعي” شركت­ها را متوجه عملكرد اجتماعي خود، همچون ساير وظايف عادي مي­كند. امروزمسئوليت اصلي يك شركت ايجاد سود براي ذينفعان مي­باشد كه واژه مسئوليت شركت اين موضوع را به خوبي توضيح مي­دهد، در حالي كه واژه اجتماعي بر جنبه­هاي ديگري نيز تاكيد دارد ( Hopkins 2004)

مسئوليت اجتماعي شركت به معناي رويه­هاي باز و شفاف كسب و كار، يعني روش­هايي است كه مبتني بر ارزش­هاي اخلاقي و احترام به كاركنان، جامعه و محيط زيست مي­باشد. عملكرد اجتماعي شركت ها به اين منظور برنامه ريزي مي­شوند كه براي جامعه به طور اعم و براي سهامداران به طور اخص حامل ارزش­هاي پايدار باشد. (اميدوار 1385)

گريفتن و بارني (1992) مسئوليت اجتماعي را مجموعه وظايف و تعهداتي مي­دانند كه شركت بايد در جهت حفظ، مراقبت و كمك به جامعه­اي انجام دهد كه در آن فعاليت مي­كند.

بلوم و گاندلچ (2001) معتقدند CSP  تعهدات شركت نسبت به ذينفعان يعني مردم. گروه­هايي است كه از رويه­ها و سياست­هاي شركت اثر مي­پذيرند يا بر آنها اثر مي­گذارد اين تعهدات فراتر از الزامات قانوني و وظايف شركت نسبت به سهامداران مي­باشد. اجراي اين تعهدات مستلزم حداقل كردن اثرات منفي و حداكثر كردن اثرات مثبت شركت بر جامعه است.

انگل  (2004)  معتقد است كه عملكرد اجتماعي شركت به طور مستقيم يا غير مستقيم رفتار شركت را از طريق تركيبي از فعاليت سهامداران، تحت تاثير قرار مي­دهد و يا آن را كنترل مي­كند.

هارتمن (1998) CSP  را موضوعي هوشمند و هدفمند براي رفاه جامعه مي داند كه از فعاليت­هاي مخرب شركت جلوگيري مي­كند و منجر به بهبود زندگي انسانها مي­شود. (Lantos )

به اعتقاد ايران نژاد پاريزي (1371) مسئوليت اجتماعي شركت، تعهد تصميم گيران براي اقداماتي است كه به طور كلي علاوه بر تامين منافع خودشان رفاه جامعه رابهبود مي­بخشد.

يونس (2008) معتقد است كه 2 نوع عملكرد اجتماعي  وجود دارد. يكي CSP ضعيف، به اين معني كه شركت صدمه­اي به مردم و جامعه وارد نمي­كند و ديگرCSP  قوي، كه براساس آن شركت خدمات مفيدي براي مردم و جامعه است.

اما اشي و ادي (2005) CSP رااز ديدگاه سهامداران، جامعه و ذينفعان تعريف مي­كند.

از ديدگاه سهامداران، CSP مرتبط با مسئوليت­هاي قانوني و اقتصادي است كه شركت­ها نسبت به مالكان شركت بر عهده دارند. در اين ديدگاه هدف حداكثر كردن سود براي مالكان شركت است و مسائلي از قبيل كاهش هزينه، داشتن مزيت رقابتي، كارايي بازار و بازده و بازده مطلوب سرمايه گذاري مورد توجه است و جايي براي احساسات و خيرخواهي وجود ندارد.

مسئوليت اجتماعي شركت، مقوله­اي با اهميت و پرطرفدار محسوب مي­شود
(Leonard & Rangan2007  ) كه آن را مسئوليت شركتي، پاسخ گويي شركتي و اخلاق شركتي نيز مي­نامند (Hohnen 2007 )

 

2-3- تعریف های سازمانی CSP

 

سازمان نوع سازمان تعریف CSP ماخذ
دولت انگلستان سازمان دولتی اقدام های داوطلبانه ای که کسب و کارها، علاوه بر انطباق با الزامات قانونی کمیته، به منظور پاسخگویی به منافع رقابتی خود و منافع جامعه انجام می دهند www.csp.gov.uk
کمیسیون اروپا سازمان دولتی مفهونی که طبق آن سازمان ها مسائل اجتماعی و زیست محیطی ناشی از عملیات کسب و کاری خود و تعامل خویش را با ذی نفعانشان به صورت داوطلبانه یکپارچه می سازند نامه ی سبز کمیسیون اروپا 2001 ایجاد چارچوبی اروپایی برای مسئوليت اجتماعی سازمانها
وزارت بازرگانی چین سازمان دولتی اقدامی مشخص که سازمان های چینی در تحقق بخشیدنبه آرزو های سیتسی رهبری جمعی جدید حزب کمونیست چین _وادار کردن مردم به ایجاد جامعه ای همساز انجاممی دهند شرکت اخلاقی 2005 سیاست تعریف چینی csp 15 سپتامبر 2005
کنفدراسیون صنایع انگلیس انجمن کسب و کار پذیرش این که سازمان ها که باید نه تنها در قبال عملکرد مالی خود بلکه در قبال تاثیر فعالیت هایشان در جامعه و یا محیط پاسخگو باشند www.cbi.org.uk
شورای کسب و کار جهانی برای توسعه پایدار انجمن کسب و کار تعهد مداوم صاحبان کسب و کار به رفتار اخلاقی و کمک به رشد اقتصادی همزمان با بهسازی کیفیت زندگی نیروی کار و اعضای خانواده هایشان و نیز مردم کشور و جامعه در مقیاس وسیع WBCSD,1999,CSP:meeting expectation,s

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه: