موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران

متأسفانه نهادهای مالی اسلامی بخش خیلی کمی از درآمدهایشان صرف تحقیق و توسعه می کنند از این رو تعجب آور نیست که سرعت نوآوری و ابزار سازی در نظام مالی اسلامی بسیار پایین باشد
کمبود کارکنان آموزش دیده و ir/search/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA/” title=”مالیات”>مالیات بر سود سپرده گذاران (به بهره، مالیات تعلق نمی گیرد) با مشکل ir/search/%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C/” title=”نقدینگی”>نقدینگی، کمبود نیروی متخصص و آموزش آنها پرداخته است

3)توتونچیان، ایرج، پول وبانکداری اسلامی در مقایسه آن با نظام سرمایه داری (1379)
یکی از مهم‌ترین و گسترده‌ترین اثر در نقد علمی و تحقیقی پول و بانکداری سرمایه‌داری و تحلیل اقتصادی عالمانه در مورد پول و بانکداری اسلامی، همین کتاب است
نویسنده این کتاب که میان استادان دانشگاه بیش‌ترین مطالعات و تحقیقات را در زمینه پول و بانکداری اسلامی داشته و خود نیز از دست‌اندرکاران تهیه قانون بانکداری بدون ربا بوده، در این کتاب ضمن نقد علمی موضوع در نظام سرمایه‌داری، آن را از منظر اسلامی تحلیل کرده است

 

4)سید عباس موسویان،، بانکداری اسلامی (1378)، این کتاب از سه بخش تشکیل شده است: در بخش نخست با مروری بر پیشینه صنعت بانکداری، نقش اقتصادی بانک و ماهیت حقوقی عملیات بانکداری متعارف بررسی می‌شود
در بخش دوم، با بیان ضرورت تحول بانکداری متعارف، اصول و معیارهای تحول تبیین شده و با استفاده از آن‌ها، الگوی بانکداری بدون ربای ایران از جهت قانون، ساختار، و عملکرد، نقد و بررسی می‌شود و در بخش پایانی، الگویی جدید از بانکداری اسلامی ارائه می‌شود که به اعتقاد نویسنده، از جهت تأثیرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی، از بانکداری متعارف و بانکداری بدون ربای فعلی ایران مفیدتر است

5)هدایتی علی اصغر در دو مقاله به نامهای نگرش به ابعاد مسائل نظام بانکداری بدون ربا و نقدی بر سیر تحول سنجش عملکرد مقررات ناظر بر سیستم بانکی با تجربه ایران(1383) به بررسی ir/search/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84/” title=”استقلال”>استقلال بانک مرکزی، تسهیلات تکیفی) می پردازد

 

6)اقبال منصور و همکاران با ترجمه حسین میسمی،  چالشها پیش روی بانکداری اسلامی(1387)
در این تحقیق توسط سه تن از اساتید موسسه آموزش و پژوهش اسلامی وابسطه به بانک توسعه اقتصادی در سال 1387 تنظیم گردیده است
پژوهشی کاربردی و دقیق در پاسخ به چالشها می باشد که نظر یکصد تن از اساتید و فعالان بانکداری اسلامی را شامل می شود در این تحقیق چالشهای پیش رو بانکداری اسلامی از بعد سازمانی و عملیاتی می پردازد
irandoc
ac
ir/dashboard?q=%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&topic_11=1014945″ title=”کشورهای اسلامی”>کشورهای اسلامی
صورت گرفته و از بعد نظری این مشکلات مانند صکوک خرید دین و غیره از بعد نظری برطرف شده است ولی در عمل کشورهای اسلامی از جمله ایران با برخی از این مشکل ها روبه رو هستند

 

8)نظری حسن فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی سال هشتم شماره29 بهار 1387
در این مقاله به نظریه مشارکت در سود و زیان  از ایده بانکهای اسلامی می پردازد و بیان می کند که اگر چه در مباحث ایده و نظر باعث افزایش سرمایه گذاری و گسترش توزیع تسهیلات بانکی می شد اما در مباحث اجرا و عمل با چالشها و مشکلاتی مانند اشتقاق نرخ های سود بانکهای اسلامی از نرخ های بانک های بین المللی، تأخیر باز پرداخت بدهی، خطر اخلاقی، فقدان راهگار مناسب تأمین مالی دولت، فقدان زیر ساخت های نهادی روبه رو شد به طور کلی در این مقاله با مروری فشرده بر اثر نظریه مشارکت بر میزان سرمایه گذاری و گستردگی تسهیلات چالشهای پیش روی بانکداری اسلامی مورد تحقیق قرار گرفته و راه کارهایی برای حل آنها پیشنهاد شده است

9)میسمی، حسین و قلیچ، وهاب نظارت شرعی و ریسک شریعت در بانکداری اسلامی: دلالت هایی بر طرح تحول نظام بانکی  شماره 130 سال هشتم تازه های اقتصاد 1390
به دلیل طبیعت بانکهای اسلامی این نوع از بانگها به نظارت خاصی نیاز دارند این تحقیق تلاش می کند تا ضمن تبیین ضرورت و اهمیت نظارت شرعی در بانکداری اسلامی و بررسی نظریه برخی از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی در این رابطه و ضع موجود نظارت بر اجرای بانکداری بدون ربا در کشور مورد بحث قرار داده و از این طریق ضرورت انجام تحول در این زمینه را طرح نماید همچنین سعی می کند تا الگویی چند مرحله های به منظور اصلاح وضع موجود نظارت شرعی بر موسسات مالی اسلامی  ارائه کند

 

10)قریشی،داوود ضرورت تحول در نظام بانکداری بدون ربا، فصلنامه اقتصادی، 1388
در این پژوهش به چالش‌ها و موانع نظام بانکداری بدون ربا در ایران و ضرورت تحول در آن پرداخته است و لازم می داند نظام بانکداری ایران برای دستیابی به اهداف غایی خود و غلبه بر نظام بانکی متعارف لازم است به نحوی مناسب‌، سریع و هوشمندانه به مقابله با این چالش‌ها برخیزد‌
مهمترین این چالش‌ها عبارتند از :صوری بودن، شبه روی بودن، جریمه و خسارت تأخیر تأدیه، کوتاه مدت شدن تسهیلات بانکی، قوانین، نظارت و کنترل، نگرش دولتی، ابزارهای سیاست های پولی، عدم تحقیق و توسعه و در نهایت پیچیدگی قوانین

متن کامل پایان نامه ارشد :

11)منظور، داوود و محمدی، محسن، بانکداری اسلامی در رقابت با بانکداری متداول، موانع و چالشهای پیش رو در مجموعه مقالات نوزدهمین دوره بانکداری اسلامی
در این پژوهش به صورت اجمالی به تشریح تفاوت های بانکداری اسلامی و متعارف می پردازد و سپس با در نظر گرفتن وضعیت موجود بانکهای اسلامی، به بررسی اهم مشکلات این موسسات، از جمله ملاحظات فقهی نبود چارچوب قانونی، نظارتی و نهادی مناسب، محدودیت ابزارها و بازارهای مالی اسلامی، وجود مشکلات عملیاتی،
علمی , , ,