دانلود پایان نامه موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران – فروش پایان نامه

2-12-3 نظارت بانک مرکزی

اهداف اصلی نظارت بانک مرکزی عبارتند از :

  1. حافظ منافع عمومی: حفظ ارزش پول، کمک به اعتلای سطح تولید، افزایش سرمایه گذاری، گسترش فعالیت بازرگانی، ایجاد ir/search/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/” title=”سهامداران”>سهامداران : منافع سهامداران بانک که گروه دیگری از مردم را تشکیل می دهد مستلزم حفظ سلامت بانک است که آن نیز به نوبه خود مستلزم رعایت دقیق ضوابط و مقررات است که می تواند با اعمال و کنترل دقیق نظارت توسط مقام نظارتی تحقق پذیرد
    هرچند سپرده گذاران بانک اسلامی دولتی، به دلیل ماهیت روابط حقوقی بین بانکی دولتی و سپرده گذار از یک طرف، و به دلیل حمایت دولتی از سپرده گذار در جهت استرداد اصل سپرده آنان از طرف دیگر، از اطمینان لازم و کافی برای امنیت سپرده های خود برخوردار می شوند

از منظر نظارت بر مؤسسه های مالی دو شیوه در سطح دنیا موجود است که شیوه ی اول، نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه های پولی و بانکی و شیوه ی دوم، جدایی وظیفه ی نظارت بر بانک ها و مؤسسه های مالی از بانک مرکزی در قالب نهادی مستقل است
نظارت در کشور ما منطبق بر شیوه ی اول است و در کشورهایی نظیر ترکیه و انگلیس روش دوم جاری است
کشورها به منظور ir/search/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85/” title=”تورم”>تورم و استقلال بیش تر این بانک، نظارت یکپارچه ی نهادهای بازار پول و سرمایه و جلوگیری از دوگانگی در این بازارها و

به همراه خواهد داشت

بنابراین هم اکنون به دلیل نبود یک چارچوب نظارتی قوی و موثر برای بانکهای اسلامی یکی از ضعف های عمده نظام مالی ایران محسوب می شود این مسئله ایجاب می کند کار زیادی در این زمینه انجام پذیرد
irandoc
ac
ir/dashboard?q=%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&topic_11=1014945″ title=”کشورهای اسلامی”>کشورهای اسلامی
نیز نوعی نسخه برداری از قوانین غرب می باشد
قوانینی که در بسیاری از موارد توجهی به ملاحطات بانکداری اسلامی ندارند و بانکهای اسلامی را محدود و مجبور به رعایت و حرکت در چارچوب قوانین تجارت غربی می کند برای مثال می توان به مباحث کفایت سرمایه کمیته «بال» اشاره کرداین کمیته با توجه به تعریف متعارف از بانک الزاماتی را مطرح می کند که بانکهای اسلامی نیز مجبور به رعایت آنها هستند
(کربهری 2004 )

متن کامل پایان نامه ارشد :

ir/search/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA+%D8%B1%D8%B4%D8%AF/” title=”فرصت رشد”>فرصت رشد بیشتری نسبت به بانکهای اسلامی که در سایرکشورها در کنار بانک های متعارف فعالیت می کنند برخوردار هستند چرا که(منظور و دیگران 1389)

الف) بانکها مقداری از ذخایر خود را باید نزد بانک مرکزی نگه دارند و بانک مرکزی به این ذخایر بهره می دهد اما بانکهای اسلامی به دلیل تحریم ربا نمی توانند از این بهره استفاده کنند

ب) بانک مرکزی به عنوان آخرین قرض دهنده در شرایط بحرانی به بانک ها وام می دهد لیکن بانک های اسلامی به دلیل تحریم ربا نمی توانند از این تسهیلات استفاده کنند

ج) یکی از دلایل وجود ذخیره قانونی در بانکهای متعارف به دلیل ایجاد ایمنی برای بانک ها هنگام برداشت بهترین ها ,