« دانش آموزان دبستانی می توانند همه چیز حتی بی فایده ترین چیزها را در صورتی که مورد   علاقه اشان واقع شود،یاد بگیرند
دوره آموزش عمومی باید علاقه به یادگیری را در افراد ایجاد کند
دانش آموز باید هر روز بیش از پیش نسبت به یادگیری علاقه مند شود
فعالیت های آموزشی این دوره باید به موقعیت های عملی مربوط باشد و روش مربی باید تعلیم از راه عمل باشد
تربیت خوب در این دوره تربیتی است که شاگرد را در تحصیل دانش از طریق فعالیت و تحقیق شخصی شرکت دهد و به جای این که رفتار مردم ساکت و حرف شنوا و بیش و کم فعل پذیر را بر او تحمیل کند وی را به ابتکار عمل و بیان آزاد ما فی الضمیر خود تشویق نماید»(شکوهی،1363)

« محتوای مواد درسی باید قدرت تخیل شاگردان را تحریک کند و در انتخاب محتوا باید مفاهیم،نظریات،اصول و قوانین و قواعد را مهم تلقی کرد»(شریعتمداری،1370)

 

 

2-4
ir/%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c%e2%80%8e%d9%87%d8%a7%db%8c%e2%80%8e%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d8%aa/ ” title=”پیشرفت تحصیلی دانش آموزان”>پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شاخص موفقیت در فعالیت های علمی و آموزشگاهی است،ویژگی های فردی آموزش دهنده و جدید ,