منابع خودنظم بخشی از دیدگاه روانشناختی

این عوامل به باورهای شناختی پنهان مانند خودکارآمدی و ir/%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86/ ” title=”فراشناختی”>فراشناختی، شناختی و انگیزشی) در یادگیری تأثیر می­گذارد
ir/search/%D8%AE%D9%88%D8%AF+%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C/” title=”خود تنظیمی”>خود تنظیمی در زیر آمده است که از تحقیق بر روی شش مؤلفه‌ خود تنظیمی شامل تعیین هدف، آماده کردن مکانی برای مطالعه، سازماندهی مواد آموزشی، کنترل یادگیری، ارزیابی پیشرفت و اثربخشی و مرور آزمون­ها بدست آمده است:

  • راهنمایی یادگیرندگان به منظور آماده کردن و ساختن یک محیط یادگیری مؤثرتر

2- سازماندهی آموزش و فعالیت­ها برای تسهیل چطور