پایان نامه مسئول تادیه دیون وایفای تعهدات ونحوه …

بستانکاران مذکور اعم ازدارندگان اوراق بهادار وبستانکارانی که منشاء طلب آنها قبل ازتاریخ نشر آخرین آگهی درماده600باشد میتوانند ظرف2ماه ازتاریخ نشرآخرین آگهی اعتراض خود رابه دادگاه اعلام نمایند
درحقوق فرانسه شرکتهای جدید مقابل دارندگان اوراق بهادار وسایر بستانکاران نسبت به پرداخت مطالباتشان مسولیت تضامنی دارند بدون اینکه تبدیل تعهد به اعتبار تغییر بدهکار موضوعیت یابد
تمهید اخیر که بنفع طلبکاران است میتواند به این قبیل شرکتها تعهداتی تحمیل کند که ارتباطی بااموال و رد انتقال به آنان نداشته باشد
به همین جهت درپروژه تجزیه ممکن است شرط شود که هرشرکت جدید دیون مربوط به اموال مورد واگذاری را میپردازد و هرطلبکار بدون امکان استفاده از مسئولیت تضامنی فقط به شرکت مربوطه مراجعه خواهدکرد(ماده ال236-21)
در این حالت، سایر”بستانکاران میتوانند به تجزیه دردادگاه تجارتی اعتراض کنند
همینطور بموجب (ماده ال236-19) اگرشرکت بدون مشورت وتصویب دارندگان علمی