مزایای حاصل از بهبود و افزایش سطح چابکی سازمانی

 1. پیشبرد سریع تر سازمان به سمت هدف های از پیش تعیین شده

 2. خدمت رسانی بهتر،کاهش قیمتها، و ثبات سازمان

 3. کسب ارزش در قبال سرمایه گذاری در زمینه ir/search/%DA%86%D8%A7%D8%A8%DA%A9%DB%8C/” title=”چابکی”>چابکی

  1-  ساختار سازمان: لازم است ساختار سازمان انعطاف پذیر باشد
  در ارتباط با حوزه سازمان، اقدامات زیر قابل انجام است:

  • تشکیل شراکت با سایر سازمانها
  • بهبود انعطاف پذیری از طریق تمرکز زایی و اتخاذ ساختارهای منعطف
  • ترویج فرهنگ تحول و نوگرایی

  2 – افراد: در سازمان چابک که با تغییرات مدام محیطی روبروست توانایی‌ و انعطاف پذیری انسان نقش مهمی را ایفا می‌کند، در این رابطه، اقدامات زیر مؤثرند:

  • تمرکز بر فعالیتهای گروهی و فرهنگ مشارکت
  • تفویض اختیار به پرسنل سازمان
  • تکیه بر آموزش به عنوان ابزار مهم
  • تربیت وآموزش پرسنل در مهارتهای مختلف

   مقاله :  علمی ,