مراحل هوشمند سازی مدارس:/پایان نامه درباره مدارس هوشمند

         مراحل هوشمند سازی مدارس

             برنامه ریزی و هدف گذاری

– سنجش وضعیت موجود

– هدف گذاری

– تعیین اقدامات

2-2-6-2-              تجهیز و آماده سازی مدرسه

– آماده سازی سایت رایانه ای مدرسه

– برآورد، خرید و نصب تجهیزات و سخت افزار

– آماده سازی کلاس ها

– راه انداری پورتال مدرسه

2-2-6-3-              آموزش و تجهیز نیروی انسانی

– به كارگیری نیروی فنی

– آموزش معلمان

– آموزش دانش آموزان

– آموزش و فرهنگ سازی اولیاء

2-2-6-4-              آماده سازی محتوا

– بررسی، ارزیابی و به كارگیری محتوای موجود

– تولید محتوا

2-2-6-5-              برگزاری كلاسهای آموزشی مبتنی بر محتوای چندرسانه ای

– برنامه ریزی و برگزاری كلاسهای مبتنی بر محتوای چندرسانه ای

– برگزاری آزمون های الكترونیكی از طریق سیستم مدیریت یادگیری

2-2-6-6-              ارزیابی و سنجش

– ارزیابی میزان دستیابی به اهداف

– بازنگری برنامه (زماني و همکاران، 1389: 56).

2-2-7-           مهم ترین مشکل مدیران در هوشمند سازی مدارس

عدم آشنایی با زیر ساخت های لازم جهت راه اندازی مدارس هوشمند

عدم آشنایی کافی با تجهیزات مورد نیاز جهت هوشمند سازی مدرسه

عدم آشنایی با نرم افزارهای مورد نیاز

عدم شناخت شرکت های وارد کننده و نمایندگی های مجاز و قیمت های واقعی تجهیزات

عدم وجود ردیف بودجه برای تجهیز مدارس به تکنولوژی های نو

عدم برگزاری  دوره ی ضمن خدمت برای آشنایی و معرفی تجهیزات به  معلمان و مدیران (صالحي و كاشاني، 1386: 41).

2-2-8-           ضرورت ایجاد مدرسه هوشمند

تافلر در كتاب شوک آينده می نويسد: فناوری آينده به ميليون ها افراد كم سوادی كه حاضر باشند هر كار تکراری را انجام دهند، و كوركورانه دستورات ديگران را می گيرند و از مقامات اطاعت محض می كنند، نياز ندارد؛ بلکه به انسان هايی نياز دارد كه داوری های دقيق و فهيم داشته باشند و راه خويش را در محيط های تازه پيدا كنند و روابط را در واقعيتی كه به سرعت در حال تغيير است، تشخيص و تمييز دهند (عبادی، 1384: 83).  با توجه به كاربرد وسيع اينترنت، نيازهای آموزشی فارغ التحصيلان مدارس، دانشگاه ها و مراكز آموزشی نيز طبعاً متفاوت شده و بايد مهارت های لازم در اين خصوص را فراگيرند (احمدی و ویرجینیاری، 1382: 40).

امروزه با ورود رايانه به عرصۀ آموزش، به ويژه زمانی كه رايانه ها به شبکه های اطلاعاتی متصل       می شوند، تغييرات عمده ای در كلاس های درس ايجاد شده است كه تغيير در ساختارهای آموزشی، الگوهای رفتاری درون نظام آموزشی، و حتی محتوای آموزشی را به دنبال داشته است. اين درحالی است كه در نظام آموزشی سنتی، فراگيران را برای جامعه ای صنعتی كه بر ساخت اشياء در چارچوب توليدات صنعتی تأكيد دارد، آماده می كند. اما امروز ضروری است كه فرايند آموزشی متناسب با جامعۀ اطلاعاتی دگرگون شود. به همين منظور بسياری از كارشناسان تعليم و تربيت معتقدند كه نظام های آموزشی به جای انتقال يک جانبه اطلاعات و محفوظات، بايد «برنامه تغيير» را آموزش دهند و فراگيران را برای مواجهه با تغييرات آماده كنند (عبادی، 1384: 88).

مركز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش (1390) افزايش سطح كيفی ياددهی-يادگيری در مدارس، به روزآوری مستمر دانش در كشور همگام با توسعه علوم در دنيا، ايجاد بستر فرايند يادگيری مستمر دانش آموزان در داخل و خارج از مدرسه، بازگرداندن مرجعيت علمی به معلمان، تربيت دانش آموزان برای عصر حاضر و آينده، تعامل مستمر اوليا و مربيان، و بهره گيری از فناوری های نوين در امر ياددهی- يادگيری را از دلايل ضرورت هوشمندسازی مدارس معرفی كرده است.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه: