قابلیت اعمال تجزیه درموسسات -خرید پایان نامه

همانطورکه این امکان وجود دارد که یک شرکت وارد مرحله ادغام یا تجزیه شود این مزیت هم به نوعی می تواند درموسسات وجود داشته باشد
موسسات چه تجاری باشد وبا هدف کسب سود و منفعت، درآمد داشته باشند، مثلا” موسسات مالی و پولی و چه موسسات غیر مالی که با هدف امور خیریه به وجود می آیند ممکن است تجزیه شوند
هرچند که قانونگذاران ما درقوانین از طرح تجزیه موسسات سخنی به میان نمی آورند
این مورد درهمه قوانین حتی لایحه جدید قانون تجارت هم به چشم می خورد که به نظر می رسد که ضعف قانونگذاری را برساند یا دلیل دیگری می تواند داشته باشد و آن هم این است که طرح تجزیه در شرکتها بکار می رود وقانونگذار نخواسته است آن را در موسسات تسری دهد

دانلود پایان نامه :

ir/8563-2/” title=”تصمیم گیری”>تصمیم گیری درمورد تهیه و تصویب طرح مزبور رابه موافقت اولیه مجمع عمومی فوق العاده موکول کرد
هرتغییری در شرکتها رخ بدهد درصورتی که این تغییرات اساسی باشد ابتدا باید از فیلتر مجمع عمومی فوق العاده بگذرد، تجزیه شرکتها یکی ازاین تغییرات اساسی است
لیکن ابتدا قانون گذار تهیه و تصویب مدیران رااولویت قرارداد، که بهتر این بود مجمع فوق العاده ابتداعا” نظر می داد و موضوع را تحلیل و بررسی می کرد تا اینکه این وظیفه بعهده مدیران باشد