طبيعت//پایان نامه آلودگی هوا

طبيعت

اگر بخواهيم از واژه‌هاي با مفهوم مبهم نام ببريم، اين واژه چيزي جز كلمه نخواهد بود؛ زيرا به تمام موجوداتي كه پروردگار در جهان نباتات، آفريده « طبيعت » است، طبيعت گفته مي شود؛ به عبارتِ ديگر، هر چيزي كه دست بشر در ايجاد آن دخالت نداشته باشد، طبيعت نام دارد.(پیشین)

1-1-2-اكولوژي

اكولوژي، يا بوم شناسي، دانشي است كه به مطالعهي روابط جانداران با محيطي كه در آن زندگي مي‌كنند، مي‌پردازد. با توجه به محتواي نه چندان روشنِ محيط زيست، افكار عمومي، بين اكولوژي و محيط زيست تفاوت چنداني قائل نيست.(پیشین)

1-1-3-اكوسيستم

اكوسيستم عبارت است از هر ناحيه اي از طبيعت كه در آن، بين موجودات زنده و اجسام غير زنده واكنش هاي متقابل انجام مي‌گيرد، تا تبادل مواد بين آنها به عمل آيد؛ مثلا يك درياچه يا يك جنگل، يك اكوسيستم است و شامل چهار عاملِ تشكيل دهنده، يعني اجسام غير زنده، توليدكنندگان، مصرف كنندگان و تجزيه كنندگان مي باشد؛ از اين رو محيط زيست را مي توان يك اكوسيستم دانست كه از تعدادِ بي‌شماري اكوسيستم هاي كوچك تر تشكيل شده است و بشر براي زندگي و ادامه ي آن به تمام اكوسيستم ها وابستگي دارد . اكوسيستم انواعي دارد، مانند اكوسيستم خشكي و اكوسيستم دريايي، كه اينها نيز خود انواعي دارند جهت رعايت اختصار از ذكر آنها خودداري مي‌شود.(جنيدي ١٣٥٢، ص ١٤٤)

 

 

با توجه به آنچه ذكر شد، اكنون به تعريف محيط زيست می پردازيم. .يكي از نويسندگان مي‌گويد:

«محيط زيست عبارت است از هوا، آب، خاك، گياه، جنگل، بيشه، مرتع، دريا، درياچه، رودخانه، چشمه، آبزيان، حيوانات، كوه، دشت، جلگه، كوير، شهر و يا ده (شامل كوچه، خيابان، ساختمان، اعم از تاريخي و عادي و كارخانه) و غيره» (بنان، پيشين، ص ٥)

بعضي ديگر محيط زيست را اين گونه تعريف كرده‌اند: «قسمتي از جو يا پوسته‌ي زمين كه حداقل براي نوعي زندگي مساعد باشد، محيط زيست ناميده مي‌شود، بنابراين محيط زيست، قسمت كوچكي از جو(اتمسفر) هيدروسفر و ليتوسفر را شامل مي‌شود؛ به عبارت ديگر، محيط زيست قشر نازكي از هوا، زمين و آب است كه همه‌ي زندگي را در بردارد.»(جنيدي، پيشين، ص ١٤٣) اگر بخواهيم يك جمع‌بندي از تعريف هاي فوق داشته باشيم، بايد بگوييم: «محيط زيست، به تمام محيطي اطلاق مي‌شود كه انسان به طور مستقيم و غير مستقيم به آن وابسته است و زندگي فعاليت‌هاي او در ارتباط با آن قرار دارد.»(قوام، ١٣٧٥، ص3).

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه: