همانند ماده 45 کنوانسیون که ضمانت اجرای تعهدات فروشنده را بیان می کند ماده 61 نیز ضمانت اجرای تعهدات خریدار را مقرر می دارد
یکی از طرق جبرانی که درکنوانسیون در صورت نقض تعهد خریدار برای فروشنده مقرر شده است، اجرای اجباری قرارداد موضوع ماده 62 کنوانسیون است
این ماده 2 مقرر می دارد:

«فروشنده می تواند از خریدار تقاضای پرداخت ثمن، قبض کالا یا ایفای دیگر تعهداتش را بنماید، مگر اینکه متوسل به یک طریق میزان خسارتی که منافی با این تقاضاست شده باشد»

الف) حق درخواست اجرای اجباری قرارداد :

ماده 62 کنوانسیون این حق را به فروشنده می دهد که در صورتی که خریدار از اجرای هر یک از تعهدات خود (قبض مبیع و پرداخت ثمن) تخلف نماید اجبار او به اجرای تعهد را بخواهد