پایان نامه روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و …

در قانون شهرداريها (مصوب 11/4/1334) ماده اي با شماره 62 آمده است که: « به منظور راهنمايي وايجاد هماهنگي درامور شهرداريها درسازمان وزارت کشور، اداره اي به نام اداره کل امور شهرداريها موظف است سازمان فني خود را تکميل وهمواره مهندسان تحصيل کرده که داراي مدرک علمي در رشته هاي مختلف فني وتخصصي باشند ، در اختيار داشته باشد ، تا به منظور بازرسي شهرداريها وتهيه برنامه اصلاحات شهري وساختماني شهرها مورد استفاده قرارگيرند
چنانچه ازطرف شهرداري يا انجمن شهر تقاضاي اعزام مامور فني شود با هزينه شهرداري به محل اعزام مي گردند
»

هدف آن راهنمايي وايجاد هماهنگي در امور شهرداريهاست
اين ماده قانوني بدون شک درزمينه تغييروتحولات اجتماعي واقتصادي ورشد شهر نشيني بوده که درآن زمان درکشور در حال وقوع بوده است
به منظور روشن نمودن منابع مالي ماده 62 درماده 63 مطرح شده که منابع درآمدي اين ماده ازمحل 2درصد وصولي ويا اعتبار منظور در بودجه شهرداريها تامين خواهد شد
براي مشخص نمودن نحوه هزينه وسقف پرداختي وبراي جلوگيري ازفشار به شهرداريهاي کوچک نيز ماده 82  مطرح شده است

ماده 82 : « شهرداريهايي که در آمد ساليانه آنها از يک ميليون ريال متجاوز باشد ، موظف اند براي تامين اعتبار وظايف فني سازمان مذکور درماده 62 صدي دو از درآمد مستمر وجاري خود را در آخر هرماه به سازمان مزبور بپردازند ،ليکن هزينه کارکنان اداري سازمان مزبور هيچ گاه از 35 درصد کل درآمد حاصل ازاين طريق تجاوز نخواهد کرد

تبصره:

ازمحل فوق به اشخاصي که مستقيما درخدمت سازمان مذکور نباشند ويا خدمت معيني براي آن سازمان انجام نداده اند ، به هيچ عنوان پاداشي نمي توان پرداخت وبه کارمندان وکارکنان سازمان مزبور بيش از ميزان پاداشي که به کارمندان دولت داده مي شود پرداخت نخواهد شد
»

هدف اصلی سازمان شهرداری های کشور عبارتند از:

  • انجام اقدامهای اصولی و اساسی برای بهبود وضع شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها از طریق آموزش و بهبود مدیریت و راهنمایی و ایجاد هماهنگی در زمینه های مختلف اداری و مالی و توجه هرچه بیشتر و بهتر به منظور حداکثر
  • ایجاد هماهنگی فی مابین شهرداریهای کشور و فراهم نمودن زمینه های هماهنگی شهرداریها با کلیه وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی، موسسه های عمومی و خصوصی، شوراهای اسلامی و نیز سازمانهای مشابه بین المللی
  • انجام مطالعات و تحقیقات در کلیه امور مربوطه
  • اعمال نظارتها و کنترلهای محول شده به وزارت کشور در خصوص حسن اجرای وظایف شهرداریها
  • اهتمام در تحقق خودکفایی نسبی شهرداریها(کاظمیان ورضوانی نوید ،1381 ، ص79)

 

11-2-تعریف  بخشهای مختلف اقتصادی (خدمات ، کشاورزی وصنعت )

1-11-2-خدمات:

عبارتست از کلیه فعالیت های اقتصادی غیر فعالیت های صنعتی و کشاورزی خدمات شامل : خدمات برتر ، خدمات پس از فروش ، خدمات ترویج کشاورزی ، خدمات راهنمائی و خدمات صنعتی که عبارتست از کارهای کنتراتی، تعمیرات جزیی ساختمان، ماشین آلات، تجهیزات اداری و وسایل نقلیه و نصب و راه اندازی کالاهای تولید شده
(مدرسی ، 1384 ، ص 124)

بررسي تعريف زيربخش هاي مختلف خدمات در اقتصاد كشور, بحث در مورد سهم اين زيربخش ها در توليد و [1]

 

2-11-2-صنعت:

صنعت شامل مجموعه فعالیت هایی است که منجر به تغییر شکل فیزیکی یا شیمایی مواد مختلف و تبدیل آنها به محصولات جدید می شود، اعم از اینکه این تغییرات به وسیله دست یا ماشین، در کارگاه و یا منزل انجام شود
(مدرسی ؛1384، ص 228)

صنعت معمولا شامل تولید، تغییر شکل دادن، و اتصال قطعات تغییر شکل یافته با یکدیگر به منظور تولید یک قطعه مشخص و در نهایت مونتاژ این قطعات در جهت آماده نمودن تولید نهایی می باشد

صنعت را به لحاظ پیدایش می توان به دوگروه بزرگ صنایع قدیمی (دستی) و صنایع نوین تقسیم کرد
طبقه بندی دیگر صنایع، مبتنی بر سطح فن شناسی (تکنولوژی) است
بر این پایه صنایع به سه دسته « [1] -( مقالات و پایان نامه ها