پایان نامه روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

 

3-2- منابع درآمد شهرداری

1-3-2-  قیمت گذاری خدمات شهری یا فروش خدمات

ir/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7/”>دانلود پایان نامه : بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

 

3-3-2-  قاعده قیمت گذاری بر اساس هزینه نهایی به منظور حفظ کارایی