رابطه مذهب با بهزیستی روانشناختی

بر اساس الگوی [1]سازه بهزیستی روانشناختی از شش عامل :زندگی هدفمند، رابطه مثبت با دیگران، رشد شخصی ،پذیرش خود، خود مختاری و تسلط بر محیط، تشکیل می‌شود
از این منظر شاخص سلامتی به عنوان نداشتن بیماری تعریف نمی شود به طوری که به جای تأکید بر بد یا بیمار بودن بر خوب بودن تأکید می شود (ریف،1995)

بنابر این ویژگیهایی مانند ir/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85/ ” title=”سلامت روان”>سلامت روان یکی از ابعاد سلامت در نظر گرفته می شود و بر طبق تعریف کارشناسان سازمان بهداشت جهانی ir/search/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/” title=”روانشناسی”>روانشناسی بهداشت در سالهای اخیر اهمیت زیادی برای نقش راهبردهای مقابله و [2]،2009)

علاوه بر این، نظریات ارائه شده در این زمینه از قبیل تأثیر ایمان در درمان [3] ،2009)

همچنین با مطالعه ای که توسط
بیرمن و الکس[4]انجام گرفت نشان دادکه رویکرد دینی تنها پیش بینی کننده سلامت روانشناختی بوده است به این صورت که رویکرد مذهبی درونی با سطح بالا تر سلامتی و رویکرد مذهبی پایین با سطح سلامتی و رویکرد روانشناختی پایین تر ارتباط دارد
تحقیقات آنها نشان می‌دهد که فراوانی فعالیت های مذهبی فردی شاخص تعیین کننده‌ای در واریانس علائم ir/search/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8/” title=”اضطراب”>اضطراب و احترام به نفس بوده است و حضور در کلیسا شخص را در مقابل خود کشی محافظت می‌کند(بیرمن  وآلکس،2006)

بر اساس مطالعات انجام شده ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5%db%8c-%d9%88-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-d/ ” title=”اختلالات روانی”>اختلالات روانی تأکید شده است
و در ارتباط بین نگرش دینی ،سازش یافتگی با محیط کار و [5]،2005)
  

 

[1] – Ryff ,C
D
&  Keyes,C

[2] – Brown,P
& Tiemey,B

[3] – Trevino,M
K

[4] – Bierman,C
& Alex,D