پایان نامه رابطه بین کیفیت خدمات، اعتماد، ارزش ادراک شده و رضایت …

ممکن است کیفیت محصولی بالا باشد، ولی به علت بالا بودن قیمت آن مشتری قادر به خرید آن نباشد؛ در این حالت ارزش محصول از نظر مشتری بالا ارزیابی نخواهد شد
از طرفی این امکان وجود دارد که com/%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84/” title=”تبلیغات شفاهی”>تبلیغات شفاهی برای یک محصول نیست
این محقق چهار تعریف برای ارزش بر اساس پاسخ های مشتریان ارائه داده است:

  • ارزش یعنی قیمت پایین
  • ارزش عبارت است از هر آنچه که از یک محصول بخواهیم
  • ارزش عبارت است از کیفیت دریافت شده در مقابل هزینه صرف شده
  • کیفیت یعنی هر چه که بدست آوردم در مقابل هر آنچه از دست دادم

در کل می توان گفت ارزش ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a8-2/”>بررسی رابطه بین کیفیت خدمات، اعتماد، ارزش ادراک شده و رضایت و وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: مشتریان بانک مسکن در رشت)

دانلود مقاله :