با شناسایی این پیچیدگی ها، تلاش های زیادی برای ایجاد معیارهای چند جانبه برای ارزیابی ارزش com/%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84/” title=”تبلیغات شفاهی”>تبلیغات شفاهی مثبت نمودند
در این تحقیق توصیفی – همبستگی از ترکیب الگوی SERV-PERVAL که در سال 2002  توسط پتریک معرفی شد و نیز مقیاس های چندگانه ارزیابی ارزش سوینی و سوتار برای ارزیابی ارزش ادراک شده استفاده شده
این عوامل عبارت بودند از: کیفیت، ارزش های احساسی، قیمت، ارزش های اجتماعی و اعتبار
برای بررسی فرضیه ها نیز از مدل معادلات ساختاری استفاده شده که از معدود تحقیقاتی است که از معیارهای چندگانه برای بررسی

 

 

 

 

 

شکل 2-4 مدل مفهومی تحقیق الگوی سروپروال در سال 2002

 

 

 

2-4-7
مروری بر پژوهش های انجام شده پیرامون ابعاد ارزش ادراک شده

مهم ترین پژوهش های انجام شده پیرامون ابعاد ارزش ادراک شده مشتریان در جدول 2-4 آورده شده است:

جدول 2-4:مروری بر پژوهش های انجام شده در مورد ابعاد ارزش ادراک شده

نویسنده سال شاخص ها
شس و همکاران 1991 ارزش اجتماعی، ارزش عاطفی، ارزش کارکردی، ارزش وضعیتی، ارزش شناختی
گروث 1995 ارزش شناختی:ادراک سودمندی، ارزش روانی(عاطفی)، ارزش درونی، ارزش بیرونی
گرونروس 1997 ارزش شناختی، ارزش عاطفی
رویتر، وتزلس، لمینک، متسون 1997 ارزش عاطفی یا باطنی، ارزش کارکردی یا خارجی، ارزش منطقی
سویینی، سوتار و جانسون 1999 ارزش اجتماعی، ارزش عاطفی، ارزش کارکردی(مربوط به قیمت)، ارزش کارکردی(مربوط به کیفیت)، ارزش کارکردی(هر دو بعد قیمت و کیفیت با هم)
سویینی و سوتار 2001 ارزش کارکردی(اقتصادی و کیفیت)، ارزش اجتماعی، ارزش عاطفی

 

همان گونه که از جدول 2-3 پیداست، اکثر پژوهش های مهم انجام شده در مورد ابعاد ارزش ادراک شده، با تکیه بر مدل 5 ارزشی شس و همکارانش صورت پذیرفته و در سال های بعد، هر محقق بخشی از 5 بعد مدل شس را به عنوان ابعاد ارزش ادراک شده در نظر گرفته و با اندک تغییر در آن صحت ابعاد مدل شس را تایید نموده است
لذا محقق در این تحقیق، با توجه به جدول 2-3 مدل شس را برگزیده است

دانلود پایان نامه ارشد :

دانلود مقاله :