2-5-7-1
ir/8600-2/” title=”رضایت مشتری “>رضایت مشتری و عدم رضایت مشتریان است
محل تلاقی محور افقی و عمودی بیانگر جایی است که مشتری در حالت تعادل از نظر رضایت و عدم رضایت قرار دارد
 سمت راست محور افقی، بیانگر جایی است که الزام کیفی مورد انتظار به طور کامل عرضه شده است و سمت چپ محور افقی، نقطه ارائه محصولی است که خصوصیات کیفی مورد انتظار را ندارد و الزام کیفی مورد نظر به هیچ عنوان در محصول یا خدمت لحاظ نشده است (فان، 2011، صص 29-28)

دانلود پایان نامه ارشد :

دانلود مقاله :

ir/search/%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C/” title=”وابستگی”>وابستگی را به این مدل دارد

 • این مدل بیشترین سهم را در بودجه تحقیقاتی بازار دارد
 • باعث افزایش و رشد خواسته ها و نیازهای مشتریان می شود
 • باعث تعدیل رقابت بین سازمان ها می شود
 • موفقیت در این مدل بستگی به اجرای صحیح و تعریف درست شاخص ها دارد
 • مزایای مدل کانو

  • ارتباط بهتر با مشتریان
  • فهمیدن و درک مشتریان و نیازهای مشتریان

  رضایت نهایی مشتریان (ملکی و دارابی، 1387، ص 29