نخستین مرحله، ir/search/%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C/” title=”هیجانی”>هیجانی و خودابرازی صحیح نهایتاٌ به ir/%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d8%a2%d9%86/” title=”خودتنظیمی”>خودتنظیمی هیجانات می­باشد
ir/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%af-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%b4/” title=”خودکنترلی”>خودکنترلی، توسعه­ی اعتماد، وظیفه­شناسی، قابلیت سازگاری، و خلاقیت حاصل شود
هنگامی که فرد از هیجاناتش آگاه است، قادر است با احساسات قوی به­گونه­ای برخورد کند که چنین احساساتی برایش سهمگین یا فلج­کننده نباشد
افراد می­توانند علل واکنش­های نیرومندی مثل خشم، انتقام، ترس، سوگ یا ir/%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%87-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%85/” title=”خلاق”>خلاق­ترند و نسبت به اطلاعات جدید، ذهن بازی دارند و به آسانی می­توانند با زیردستان خود رابطه برقرار کنند

دانلود پایان نامه ارشد (متن کامل) :

سومین بخش نظریه گلمن(1997)، عملکرد و خودانگیزی می­باشد
در این نقطه فرد هدفمند می­شود و قادر است هیجانات را به سمت نتایج دلخواه جهت دهد
کشاننده­­های پیشرفت، تعهد و ابتکار، و خوش­بینی سه ابزار مهم خودانگیزی هستند
رهبران با کشاننده­های پیشرفت و تعهد، فرهنگ ابتکار و خوش­بینی را ترغیب می­کنند و پیروان در این فرهنگ، به­عنوان پیشگامان زندگی حرفه­ای­شان ظاهر می­شوند

همدلی و گذاشتن خود به جای دیگران چهارمین مرحله نظریه گلمن است
در این­جا افراد قادرند هیجانات دیگران را شناسایی کنند و دیدگاه دیگران را بفهمند
این مرحله­ای حیاتی است فهم فرد را از همکارانش میسر می­سازد
دنیای امروز به­جای رهبران دلسوز، نیاز به رهبران همدل دارد
این رهبران ظرفیت بهتری برای فهم دیگران و نفوذ در موقعیت­های گوناگون دارند