رابطه بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی-دسترسی پایان نامه ها

رضایت­شغلی نتیجه ir/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%ac%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c/” title=”جو سازمانی”>جو سازمانی بسیار مطلوب است که منجر به جذب و بقا کارکنان می­شود( مقیمی،1377، ص­ص385-384)

تحقیقات در رابطه با ir/search/%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9/” title=”ادراک”>ادراک افراد این باشد که نسبت به شغل­شان از سطح تحصیلات بیش­تری برخوردارند، این ادراک اثری منفی بر ابعاد خشنودی شغلی خواهد داشت

سن

در رابطه با ارتباط بین خشنودی­شغلی و سن شواهد مختلفی وجود دارد
بنابر عقیده گرینبرگ و بارون (1995)، کارکنان پیرتر، در مقایسه با کارکنان جوان­تر از شغل­شان خشنودترند و افرادی که در شغل­شان تجربه بیش­تری دارند، از کسانی که تجربه کم­تری دارند، خشنودی­شغلی بالاتری دارند
این دیدگاه توسط درافکی[15] و کوسن[16](2002) نیز مورد حمایت قرار گرفته است
این محققان عنوان کرده­اند که خشنودی­شغلی نوعاٌ با افزایش سن، افزایش پیدا می­کند، چنان­که کارکنان مسن­تر، نسبت به کارکنان جوان­تر، تجارب کاری بیش­تری دارند و به­طور­کلی دیدگاه واقع بینانه­تری نسبت به شغل و زندگی دارند
این محققین بر این عقیده­اند که کارکنان جوان­تر دارای تجربه کم­تری نسبت به شغل هستند و دیدگاهی ایده­آل­گرایانه در رابطه با آن­چه شغل باید باشد، دارند

نتایج تحقیقات بلاو[17](2010) نشان داد که سن و جنسیت بر چگونگی رضایت ­شغلی کارکنان تأثیرگذار است

تأهل

نتایج تحقیقات انجام شده توسط کائو[18] و چن[19](2004) معلوم ساخت که کارکنان متأهل، در مقایسه با کارکنان مجرد، سطح خشنودی­شغلی بالاتری را تجربه می­کنند
نتایج تحقیق جمال[20] و بابا[21] (1992)، نیز به روابط مثبتی بین خشنودی شغلی  وتأهل پی برد

تصدی شغل

تصدی شغل اشاره به تعداد سال­هایی دارد که کارکن زمانش را در یک شغل صرف می­کند

تحقیقات انجام شده توسط موتاز(1988)، افزایش معنی­داری را در خشنودی­ شغلی، با افزایش مدت زمان تصدی شغل نشان داد

کلارک[22] و همکاران (1996) به این نتیجه رسیدند که کارکنان دارای سابقه خدمتی طولانی­تر، احتمالاٌ به این خاطر سطوح بالاتری از خشنودی­شغلی را تجربه می­کنند که شغل با نیازهای شخصیشان جور درمی­آید

کلارک و همکاران (1996) نیز خاطر نشان کرده­اند که مدت زمان طولانی­تر تصدی­شغل لزوماٌ به خشنودی شغلی بیش­تر نمی­انجامد
این محققان گفته­اند که تغییرپذیری شغلی کم و شرایط بازار کار بیرونی، از جمله عوامل محتملی هستند که موجب سطوح پایین­تر خشنودی ­شغلی می­شوند

*عوامل سازمانی

ماهیت کار

کار به خودی­خود نقش مهمی در تعیین سطح رضایت شغلی دارد
ماهیت کار عبارت ­است از: میزانی که شغل برای افراد، تکالیف محرک، فرصت­های یادگیری و رشد شخصی و شانس مسئولیت­پذیری در اقبال نتایج را فراهم می­کند

کارکنان مشاغلی را ترجیح می­دهند که به آن­ها فرصت به نمایش­گذاشتن توانایی­هایشان را در طیف
گسترده­ای از تکالیف بدهد و از نظر ذهنی تحریک­کننده باشد
لیسی[23](1994)، بیان می­کند که افراد وقتی به تکالیفی مشغول می­شوند که به لحاظ ذهنی و فیزیکی برانگیزاننده است، از ماهیت­کار خود خشنودترند

سرپرستی

تحقیقات انجام شده توسط کاستلیوس[24](2001)، نشان داد که رابطه مثبتی بین خشنودی­شغلی و سرپرستی وجود دارد

اشکال سرپرستی، بر حسب توانایی رهبر در فراهم آوردن حمایت


 

Chandan-1

2- Facet satisfaction

3 -Overal satisfaction

4- Cherrington

Friday-1

2- Erasmus

3- Murray

4- Atkinson

5- Tang

6-Talpad

1-Crossman

2-Abou-Zaki

3- Kh Matle

4- Johnson

1- Drafke

2- Kossen

3- Bellou

4- Kuo

5- Chen

6- Jamal

7- Baba

1- Clark

2- Lacey

1- Koustelois