خصوصیات شغلی و تعهد سازمانی

هر چند رابطه خصوصیات متفاوت شغلی و تعهد سازمانی در پژوهشهای متفاوت مورد برسی قرار گرفته اما هیچ مدل نظری واسه توضیح دلیل اتحاد اونا در دست نیس
بیشتر تحقیقات اشاره به کار الدهام و هاکمن دارن
تحقیق ماتیو و زاجاک ( 1990 ) هم تأیید می کنه که مشاغل غنی شده موجب تعهد سازمانی بیشتر می شه
خصوصیات به دست اومده از تحقیقات شامل مهارت، ir/search/%D8%AA%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%A8/” title=”تعقیب”>تعقیب اهداف سازمان، از آن روست که اونا از راه سازمان، هویت پیدا میکنن
این دیدگاه ً با اندازه پرتر، عملیاتی وقابل محاسبه شده

ب ) دیدگاه رفتاری که از دریچه به طور کاملً متفاوتی به تعهد سازمانی نگاه میکنه و تعهد رو بیشتر چیزی رفتاری در نظر میگیره تا نگرشی
برطبق این دیدگاه که به وجود اومده توسط نظرات بیکراست، آدما به خاطر جلب منافعی چون برخورداری از امتیازات و ارتقا شغلی، به سازمان وابسته می شن
نه به دلیل داشتن احساسات – و احساسات مطلوب به اون
دیدگاه تعهد رفتاری معمولاً با اندازه تریس عملیاتی می شه (خاکی، 198-
(1385 :197

پس تعهد سازمانی عاطفی رو میشه جزء دیدگاه اول یعنی عاطفی و نگرشی دونست و تعهد هنجاری و تعهد دائمی رو جزء دیدگاه دوم قرار داد
این دو دیدگاه و یا یعنی جنبه های واجزای تعهد سازمانی لازمه بررسی همزمان تعهد نگرشی و تعهد رفتاریه
باید به خاطر داشت که افراد در نتیجه تصمیمی که در گذشته جهت پیوستن به سازمان در پیش گرفتن کردن، خود رو به اون سازمان مقید و محدود کردن، اما احساس اینجور محدودیت و قید وبندی وجود سطوح بالای تعهد نگاه رو در فرد نسبت به سازمان تضمین نمی کنه
به همین راه کارمندیکه احساس می کنه از نظر نگرشی به سازمان متعهده و به رسالت و ماموریتهای سازمان باور داره، ممکنه نسبت به باقی موندن در اون سازمان خود رو مقید ندونه (استیرز و همکاران، 1983 ؛ به نقل از اشرفی، 23:1375)