خصوصیات افراد خود تنظیم که عامل موفقیت اون هاست

12-2
زیر مراحل ir/search/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9/” title=”سیستماتیک”>سیستماتیک کارکرد آنهاست
نگاه فردی می تونه اطلاعاتی رو در مورد چگونگی پیشرفت شخص به طرف اهدف فردی ایجاد میکنه
نگاه خود به وسیله بعضی فرایندهای شخصی مثل خود موثری، تعیین هدف و طراحی فراشناختی تحت اثر قرار میگیره، به همونجوری که رفتار بر اون مؤثره

2- خود آزمایش (خود داغ ترین ها ,