جو سازمانی و تاثیر ان در پیشبرد اهداف سازمانی

– ماهیت محیط انسانی که کارکنان یک سازمان در آن مشغول به کار هستند (ساعتچی، 1384)

– نقطه نظرهایی که به طور مشترک و در رابطه با شیوه رفتار کارکنان، در بین بیشتر مدیران سازمان، وجود دارد (ساعتچی، 1384)

– کیفیت فراگیر در محیط داخلی سازمان که توسط اعضاء تجربه می شود، بر رفتار آنان اثر
می گذارد و نیز می تواند یکی از ویژگی های خاص سازمان قلمداد شود (جمشیدیان و دیگران، 1376)

– سطح روحیه افراد، قدرت و شدت احساس تعلق آنان، احساس مراقبت و خوب بودن در بین اعضای سازمان، عوامل تشکیل دهنده جو سازمانی هستند (سیگستروم، 2004)

– جو سازمانی مجموعه ای از صفات و ویژگی های سازمانی است که کارکنان آن را احساس و درک می کنند و ظهور آن نیز از طریق اعمال، فرایندها و ارتباطهای اعضاء با محیط، توصیف می شود
همچنین در دیگر تعاریف جو سازمانی منعکس سازنده هنجارها، ارزش ها و نگرش های غالب در فرهنگ سازمان است و در شکل دهی رفتار افراد، نقش دارد (مهاجر، 1382)

 

2-3 ویژگی های خاص جو سازمانی

اگر تعاریف گوناگون از جو سازمانی را با دقت مورد مطالعه قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که در بیشتر این تعاریف چند ویژگی مشترک و کلیدی وجود دارد، که در زیر به این ویژگی ها اشاره شده است (ساعتچی، 1384):

1– ثبات: جو سازمانی حالتی زودگذر و آنی نیست
وقتی جو سازمانی شکل می گیرد، مدتها در سازمان باقی می ماند و ابعاد گوناگون حیات سازمانی را تحت تأثیر قرار می دهد

2– اثرگذاری و اثرپذیری: جو سازمانی بر ابعاد گوناگون حیات سازمانی، یعنی بر ساخت سازمان، نحوه تصمیم گیری، سبک مدیریت و نظایر آن اثر می گذارد و از این عوامل نیز اثر می پذیرد

3– تمایز: جو سازمانی از جمله عواملی است که بر اساس آن می توان سازمان های گوناگون را صرف نظر از نوع هدف­ها، مأموریت­ها، اندازه، ویژگی های کارکنان، تعداد آنها و

از یکدیگر تمییز داد
تفاوت سازمان ها از حیث جو سازمانی تا آن میزان قابل احساس است که هم اعضای سازمان و هم افراد خارج از آن، از این تفاوت آگاه هستند

4– ارزشیابی: وقتی چگونگی و ماهیت جو سازمانی برای افراد سازمان و ارباب رجوع یا مشتریان سازمان آشکار شد، این تمایل در آنان شکل می گیرد که درباره سازمان قضاوت کنند
همین قضاوت یا ارزش گذاری باعث می شود رضایت شغلی، تمایل برای ترک کار، کارایی و بهره وری شغلی آنان کاهش یا افزایش پیدا کند

5[1]: در شرایطی که مدیران به افراد تحت نظارت خود اعتماد نشان می دهند و آنان را در تصمیم گیری سهیم می سازند، جو سازمانی حاصل از این رفتار با جو سازمانی حاصل از رهبری آمرانه، و بدتر از آن، استبدادی، متفاوت است

3- شرایط اقتصادی[2]: وقتی شرایط اقتصادی سازمان در حال رشد و شکوفایی است، مدیران تمایل بیشتری برای خطرپذیری نشان می دهند
اما در دوران رکود اقتصادی سازمان، بودجه کاهش پیدا
می کند و مدیران در تصمیم گیری ها محافظه کارتر می شوند
در این شرایط، خلاقیت و نوآوری کاهش پیدا می کند، پیشنهادات جدید ارائه نمی شود و در صورت ارائه پیشهادات، مورد توجه قرار نمی گیرد

4- ساختار سازمانی[3]: ساختار سازمانی می تواند اثرات قابل توجهی بر جو سازمانی داشته باشد
برای مثال، سازمانی که در آن روابط و شیوه گزارش دهی ثابت و قواعد و مقررات در آن خشک است، در آن صورت سازمانی بوروکراتیک و به صورت نه چندان مشخص، “سرد” احساس می شود

5- منش اعضاء[4]: صفات نسبتاًٌ ثابت و پایدار شخصیت یا ابعاد اخلاقی و معنوی شخصیت کارکنان، در شکل گیری و تغییر جو سازمانی، مؤثر است
منش اعضای سازمانی که اکثریت کارکنان آن مسن و تحصیلات آنان نیز پایین است، با منش سازمان دیگری که کارکنان آن بیشتر جوان هستند، سطح تحصـیلات آنان بالاست و فرهیـخته و خواهـان رشد و موفقیـت می باشند، تفاوت هایی دارد و می توان انتظار داشت که و سازمانی در این دو سازمان نیز متفاوت باشد

6- نقش اتحادیه ها[5]: وجود یا فقدان اتحادیه ها می تواند نقش قابل توجهی بر سازمان داشته باشد
در شرایطی که کارکنان سازمان خواهان تشکیل اتحادیه ها هستند و برای این منظور با مدیریت سازمان به مذاکره می نشینند، روابط طرفین رسمی تر و تعارض در آن بیشتر است و بنابراین، جو سازمانی با شرایط قبل از این رویداد، متفاوت خواهد بود

7- اندازه سازمان[6]: هر چه سازمان­ها بزرگتر شوند، احتمال اینکه خشک تر، بوروکراتیک تر و ساختارگراتر باشند، بیشتر است
در سازمان های کوچک، تلاش مدیریت برای ایجاد جو سازمانی خلاق، نوآور و منسجم زودتر به نتیجه می رسد و اکثر نوآوری ها و اکتشاف های خلاق نیز مربوط به سازمان های کوچک است

8- ماهیت کار[7]: انواع، ماهیت و تنوع مشاغل سازمان در ایجاد جو سازمانی مطلوب یا نامطلوب، اثر می گذارد

عوامل مؤثر بر جو سازمانی متعدد و متنوع هستند
علاوه بر عوامل فوق، می توان ویژگی های دیگر را در جو سازمانی مؤثر دانست
بعضی از این ویژگی ها عبارتند از: فن آوری، هدف های رسمی سازمان، نگرش­ها، نظام ارزشی کارکنان، میزان رضایت شغلی کارکنان از کار خود، میزان آزادی عمل کارکنان و

در اندازه گیری جو سازمانی نیز، همه عوامل مؤثر در پیدایش جو سازمانی مورد توجه قرار می گیرند

عقاید روان شناسان درباره افرادی که در سازمان های صنعتی و بازرگانی مشغول به کارند مبین آن است که برای بالا بردن سطح کیفی و کمی محصول ضروریست که خدمات رفاهی را تا آنجا که میسر است برای کارکنان فراهم و تسهیلات لازم را برای [8]، 1998)

موران و ولکوین[9] (1992)، جو سازمانی را چنین تعریف می کنند: ادراکاتی که فرد از نوع سازمانی دارد که در آن کار می کند و احساس او نسبت به سازمان بر حسب ابعادی مانند [10]:

در این رویکرد گفته می شود که (1) جو سازمانی یکی از ویژگی ها با خصوصیات سازمان است، (2) چنین ویژگی هایی از اجزای لاینکف سازمان می باشد، و نیز (3) به ادراک کارکنان ربطی ندارد
بنابراین، جو سازمانی محصول ساختار، قوانین و مقررات رسمی، هدف­ها و ویژگی­های دیگر سازمان است و برای شناخت ماهیت و نحوه شکل گیری جو سازمانی، ابتدا باید ساختار سازمان را بشناسیم
به عبارت دیگر، اندازه سازمان، درجه تمرکز در تصمیم گیری ها، تعداد سطوح در سلسله مراتب، ماهیت فن آوری مورد استفاده سازمان، ماهیت قوانین و مقررات و مواردی که رفتارهای خاص کارکنان منع می شوند، تعیین کننده جو سازمان هستند و ادراک فرد نیز تحت تأثیر ساختار سازمان شکل می گیرد (ساعتچی، 1384)

 

2-5-2 رویکرد ادراکی- روانشناختی[11]:

در این رویکرد گفته می شود که اساس و ریشه شکل گیری جو سازمانی را باید در نحوه
شکل گیری ادراک کارکنان و شناخت آنان جستجو کرد
کارکنان سازمان متغیرهای موقعیتی (ساختار سازمان) را به شیوه ای که از ابعاد روانشناختی برای آنان معنی دار می باشد، تفسیر می کنند و نسبت به این متغیرها پاسخ می دهند
ممکن است موقعیتی یکسان به وسیله همه کسانی که به آن توجه دارند، به طور متفاوتی ادراک شود؛ یعنی هر چند این موقعیت خاص برای همه افراد معنی دار است، ولی معنی آن برای هر فرد، متأثر از تجربه های قبلی او می باشد (مان[12]، 1998)

 

2-5-3 رویکرد تعاملی[13]:

در این رویکرد گفته می شود ساختار سازمانی یا ابعاد ادراکی و شناختی کارکنان، به تنهایی تعیین کننده احساس آنان نسبت به جو سازمان شکل می دهد
بنابراین رویکرد، اگر قصد داریم ماهیت شکل­گیری و کیفیت جو سازمانی را روشن سازیم، باید با ویژگی های شخصیتی افراد آشنا شویم، ساختار سازمان را بشناسیم و مهمتر از آن، نحوه تعامل ویژگی های شخصیتی کارکنان و ساختار سازمان را روشن سازیم (ساعتچی، 1384)

 

2-5-4 رویکرد فرهنگی[14]:

رویکرد فرهنگی را می­توان شکل تکامل یافته رویکرد تعاملی دانست
در این رویکرد گفته می شود گروه های شغلی بر اساس تعبیر و تفسیر خود از ارزش ها، تاریخچه، هدف ها و مقاصد سازمان، نوعی تعبیر و تفسیر جمعی را ارئه می دهند و احساس مشترک را پیدا می کنند
بر اساس رویکرد فرهنگی، بین جو و فرهنگ سازمانی رابطه و همبستگی وجود دارد و جو سازمانی بخش ویژه ای از فرهنگ سازمانی را تشکیل می دهد
در این رویکرد ضمن پذیرش این نکته که جو سازمانی پیوسته بر ادراک های فرد اثر
می گذارد، در عین حال، تعامل اعضای سازمان بر یکدیگر نیز در شکل گیری و ماهیت جو سازمانی، مهم تلقی می شود (سیگستروم،2004)

Leadership style -1

2- economic condition

organization structure 3-

member’s character 4-

role of unions 5-

organization size 6-

1- nature of work

1-Hoy, Sabo, Wayne, & Dennis

2-Moran
, & Volkvein

 1- structural approach

Perceptual-psychological approach 1-

Mune 2-

interactional approach 3-