پایان نامه ارشد: تکنیک‌های تقویت خلاقیت و نوآوری …

دانلود پایان نامه ارشد :

عامل

موانع

تسهیل کننده

ساختار

بوروکراسی و تمرکز در تصمیم گیری، روش های سختگیرانه و دستورالعمل ها، کنترل شدید منابع، تاکید بر سازمان رسمی

غیر متمرکز: مسطح تر،
فرهنگ

قبول تاکید بر سنت ها (ثبات) ، اعمال تنبیه و جرایم برای اشتباهات، تقویت ارزش های ارزیابی بیرونی، تاکید بر زمان موعد انجام کارها، تعصبات و عدم مسئولیت پذیری

تاکید بر نرم و هنجار ها، طرز تلقی مثبت از تغییرات فرهنگ، تجربه ایده ها، ترویج و انتشار موفقیت ها زمینه برای قبول شکست، آزادی و تشویق ریسک طلبی، ارج نهادن به جرات، ایجاد امنیت برای نوآوری

مدیریت و رهبری

سبک مدیریت مستبدانه، کار فردی، عدم احترام وجود آزادی و پذیریش انتقاد، ارج نهادن به افراد وظیفه شناس

مشارکت در تصمیم گیری، کار گروهی، احتررام نهادن به فکر های نو، آزادی در سازمان، پذیرش انتقاد، تحمل افراد و عقاید مخالف

نیروی انسانی

نداشتن
تامین منابع انسانی خبره و تحصیل کرده، ارتباطات

ارتباطات کم و ضعیف در چارچوب مقررات سازمانی

ارتباطات همه جانبه و باز ، غیر رسمی با تسهیلات وسیع

منبع: علیرضایی و تولایی 1387

بخش سوم:  irandoc
ac
ir/dashboard?q=%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA+%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C&topic_13=1018970″ title=”مزیت رقابتی”>مزیت رقابتی
پایدار در نوآوری پنهان است (علامه و همکاران، 1385)

 

جدول2-2- ارتباط بین فرآیندهای مدیریت دانش و مکانیزم های نوآوری

مکانیزم نوآوری فرآیندهای مدیریت دانش
پاداش های انگیزشی/ محرک ها

معرفی تغییر، دیدگاه ها ، گروه ها، محیط

ارزیابی فرهنگی، سازمانی و گروهی

پذیرش هر چیزی به صورت موقت: تیم ها ، سازمان ها، رویه ها، خطوط تولید

عدم پذیرش عقاید و ارزش های بنیانی (شخصی و سازمانی)

تشویق آزمایش و انکار تخصص ها

عوامل محیطی: شرایط کاری، ابزارهای اقتصادی

مکانیزم های انتقال و مشاوران

پذیرش تفاوت ها و استخدام هوشمندان

تحریک نارضایتی

خلق دانش
تشویق یادگیری و آموزش (اغلب به طور متناوب)

منابع درونی و بیرونی (اجتماعات کاربران)

فرصت ها (به بیرون جعبه نگاه کنید)

ابزار یا رسانه ذخیره سازی عقاید قابل استفاده یا غیر قابل استفاده

اکتساب دانش
دستورات استراتژیکی

سازماندهی دانش کاربردی یا دانش فرآیندی

زیر سوال بردن عمل های موجود

استفاده از چشم انداز ها با دیدگاه های مختلف (سهیم سازی عقاید)

سازماندهی
ارتباط بین آنهایی که می دانند با آنها که نیاز به دانستن دارند

تشویق سهیم سازی عقاید

ایده ها را زنده نگه دارید، صرفا بایگانی نکنید، تا آنجا که ممکن است آنها را عینی کنید

توزیع اطلاعات در باره آنها که می دانند یعنی مشخصات موضوعات مهم

اشاعه
آزادی برای تجربه: نمونه اصلی، مدل ها، راهنما، عقایدی که در تجربه موفق هستندیا خوب درخشیدند

پذیر سازمان درباره نادیده گرفتن سودهای مالی

کاربرد