پایان نامه توسعه منابع انسانی در دستیابی به چابکی سازمانی-سایت های دانلود پایان نامه

به توسعه ی ir/search/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%85+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4/” title=”تسهیم دانش”>تسهیم دانش و اندوخته ها برای تمامی ذی نفعان سازمان

 • فراهم آوردن امکان آموز شهای چندگانه برای توسعه افراد در راستای انجام وظایف
 • خارج از قلمرو محدود شغلی خود (فراهم آوردن امکان تحقق چرخه شغلی)
 • طراحی و اجرای فعالیت ها و کارگاه های تیمی
 • تسریع و توسعه مسیرهای ارتباطی در سازمان
 • توسعه اینترانت و شبکه های داخلی ارتباطی برای کارکنان (کالاهان و داویلا،2004)
  دانلود پایان نامه ارشد :

  دانلود مقاله :

  جدید