در جدول 2-4 به طور کلی تفاوت یادگیری سازمانی با سازمان یادگیرنده بیان شده است

جدول 2-4 تفاوت یادگیری سازمانی با سازمان یادگیرنده

ردیف یادگیری سازمانی تفاوت سازمان یادگیرنده
1 یادگیری سازمانی مفهومی است که برای انواع مشخصی از فعالیت‌ها که درون سازمان اتفاق می‌افتد، به‌کار می‌رود در حالی که سازمان یادگیرنده به نوع خاصی از سازمان اشاره دارد که یادگیری سازمانی را در درون خود می‌دارد
2 یادگیری سازمانی تلاش‌هایی را مورد تاکید قرار می‌دهد که سازمان‌ها از طریق آن به سازمان یادگیرنده تبدیل می‌شوند در ‌حالی که سازمان یادگیرنده از طریق ارتقاء شیوه‌های هوشیارانه، نظامند، که مستلزم درگیری اشخاص در فرایندهاست  به بودن خود دوام می‌بخشد
3 یادگیری سازمانی به فرایند یادگیری در سازمان می‌پردازد در حالی که سازمان یادگیرنده با شرایط، ویژگی‌های سازمانی که، باعث ایجاد یادگیری می‌شوند سروکار دارند
4 یادگیری سازمانی بر مشاهده و تجزیه و تحلیل فرایند‌های موجود در یادگیری جمعی و فردی سازمان متمرکز است در حالی که سازمان یادگیرنده جهتی عملی دارد و از ابزارهای ارزشیابی یا 5 در بحث یادگیری سازمانی بر اینکه یادگیری چگونه در سازمان رخ می‌دهد، توجه می‌شود در حالی که در سازمان یادگیرنده، بر چه چیزی – سیستم‌ها، اصول و مشخصات سازمان‌هایی که یاد می‌گیرند و به عنوان یک موجودیت جمعی، تولید می‌کنند – تمرکز می‌کنیم
6 فرایند محور است در حالی که فرآورده محور است
7 هویت فردی دارد در حالی که هویت جمعی دارد
8 غیر رسمی / رسمی است در حالی که رسمی است
9 اکتشافی و تجربه محور است در حالی که هنجاری و تجویزی است
10 به فعالیت خاصی در سازمان اشاره دارد در حالی که به سازمان خاصی اشاره دارد
11 موضوعات یادگیری جزئی و کلی‌اند در حالی که موضوعات یادگیری عمیقاً کلی‌اند
12 حیطه موضوعات یادگیری شامل موضوعات و مسائل عادی و استراتژی است در حالی که حیطه موضوعات یادگیری عمدتاً استراتژیک است
13 سبک‌های یادگیری ضمنی و متفاوت است در حالی که سبک‌های یادگیری تا حد زیادی مشخص، مشابه و قابل شناسایی است

منبع: کاظم‌پور، 1391

ویژگی‌های سازمان یادگیرنده

روزنگارتن[6] در سال 1999 و متعاقب آن ترکینگتون[7] در سال 2004، مطالعه وسیعی را در خصوص ویژگی‌های سازمان یادگیرنده انجام داده‌اند
نتایج مطالعات این دو نفر که پژوهش‌های زیادی را مورد بررسی قرار داده‌اند، ویژگی‌های سازمان یادگیرنده را بدین صورت تعیین کرده است: ” کار تیمی و یادگیری تیمی، تفکر سیستمی و مدل‌های ذهنی، جریان آزاد اطلاعات، آموزش و کارآموزی تمامی نیروها، سیستم پاداش برای یادگیری کارکنان، بهسازی مداوم کار، سلسله مراتب غیر متمرکز و [8]، 2004)
به طور کلی ویژگی‌هایی را که برای اجرای فرایند یادگیری سازمانی و به تبع آن یادگیرنده شدن سازمان لازم است، می‌توان به پنج دسته اصلی تقسیم کرد:

ویژگی‌های رهبری سازمان یادگیرنده: سازمان یادگیرنده صرفا با متعهد بودن کارکنان به وجود نمی‌آید، بلکه رهبران نیز در ایجاد آن نقش اساسی ایفا می‌کنند
رهبرانی موفق به ایجاد سازمان یادگیرنده شده‌اند که از منظر عملی به آن نگریسته و به عنوان راه‌حل مسائل سازمانی به آن متوسل شده‌اند

ویژگی‌های ir/search/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9/” title=”سیستماتیک”>سیستماتیک حل مشکل و تمرکز بر ایجاد تفکرات و راه‌حل‌های جدید برای بهینه کردن نتایج است

تهدیدها را به فرصت‌ها تبدیل می‌کند

یک محیط کاری امن برای تفکر است

انعطاف‌پذیری و تطبیق‌پذیری ویژگی ذاتی سازمان یادگیرنده است

سازمان یادگیرنده دارای فرهنگ باز و فرایندهای ارتباطی مناسب می‌باشدکه این امر موجب انتقال سریع و مؤثر دانش می‌شود (میتلون و کلی[9]، 2003)

[1]
Bayraktaroglu

[2]
Tsang

[3]
Yeo

[4]
Smith

[5]
Paziuk

[6]
Rosengarten