• تعاریف ir/%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c/ ” title=”منابع انسانی”>منابع انسانی متکی به اقداماتی است که برای حفظ و صیانت جسم و روان کارکنان سازمان به عمل می­آید
  این اقدامات که شامل امکانات رفاهی و خدمات درمانی، طرحهای تشویقی، تناسب شغلی، ir/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%86/ ” title=”کیفیت زندگی”>کیفیت زندگی کاری در نظر گرفته می­شود (کاسیو، 1998)

  • تعریف ولش

  ولش ir/search/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C/” title=”زندگی کاری”>زندگی کاری می­گوید «زندگی کاری یک مجموعه از تکنیک­های معین نیست، بلکه بیشتر به عنوان روشی است که در جستجوی بهبود شرایط کلی محیط کار در کل سازمان و یا در واحدهای فرعی آن می­باشد»

  نادلر و لالر (1994) کیفیت زندگی کاری را چنین تعریف می­کنند:

  شیوه ای برای تفکر در مورد افراد، کار و سازمان که عناصر مشخص آن عبارتند از: 1-توجه به تأثیر کار بر افراد و همین­طور بر کارایی سازمان 2-فکر مشارکت در حل مشکلات و تصمیم­گیری در سازمان
  کیفیت زندگی کاری به تغییردادن شغل محدود نمی­شود، بلکه شامل انسانی کردن محیط کار برای حفظ شأن و ir/search/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84/” title=”استقلال”>استقلال شخصی

  1-Farquhar

  2-Macall

  1-Cascio

  2-Volsh

  3-Vecciho

  4-Nadler and Lowler

  1-autonomous work groups