پایان نامه ارشد – تحلیل انحلال وعدم توقف درتجزیه

اما بحث آخری که درمورد تجزیه شرکتها وجود دارد و قانونگذار به خوبی آن را پیش بینی و بیان نموده ماده 614 مورد بحث شرکت متوقف و شرکت مشمول ماده 216و217این قانون است که نمی تواند ادغام یا تجزیه شوند
شرکت متوقف درقانون جدید تعریف نشده لیکن در باب دوم ،فصل اول به اعلام توقف مبادرت کرده و شرایط وضوابط را مشخص می کند
با این اوصاف شرکت متوقف شرکتی است که ازتادیه ی دیون خود عاجز شده و طلبکاران تقاضای ir/8563-2/” title=”تصمیم گیری “>تصمیم گیری شود و

همچنین درماده 217 اگر بر اثر زیانهای وارد شده اموال شرکت براساس صورتهای مالی ازنصاب مقرر در این قانون کمتر شود، مدیر یا مدیران باید به فوریت مجمع عمومی فوق العاده را دعوت کنند تا درباره ی انحلال ،تبدیل،یا بقای شرکت آموزشی ,