تاثیر نوآوری سازمانی وقابلیت های تکنولوژیکی بر عملکرد شرکت

همانطور كه آشكار است، برند هم براي مشتري و هم براي سازمان ارزش آفريني مي كند، و منبع اصلي اين ارزش در مشتري نهفته است و ذهنيت هاي اوست كه ارزش واقعي براي ذي نفعان سازمان را رقم خواهد زد
با توجه به ارزش ويژة برند مبتني بر مشتري، به طور كلي فرايند ايجاد يك com/%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c/” title=”تصویر برند”>تصویر برند است
آگاهی از برند در برگیرنده تشخیص و یادآوری برند است
مطابق آن، در ابتدا مشتري مي تواند با ديدن عناصر برند، آنها را در شرايط مختلف تشخيص دهد و برند را به طبقة خاصي از محصول يا نياز مرتبط سازد (تشخيص برند)
يك چنين قدرت تشخيصي، ريشه در تجارب گذشتة فرد از برند دارد
همچنين در سطوح بالاتر مشتري مي تواند برند را با شدت بيشتري به ويژگي خاصي مرتبط سازد به گونه اي كه در هنگام مواجهه با آن برند را به ياد آورد (يادآوري برند)
اين دو بعد، مفهوم انعكاس هويت برند در ذهن مشتريان را نشان مي دهند(دیواندری و همکاران، 1388)

كلية احساسات و تفكرات ايجاد شده (به صورت مستقيم يا غير مستقيم) نسبت به برند، سبب مرتبط شدن برند با خصيصه­هايي خاص در ذهن مشتريان مي شود و تصوير برند را تداعي مي سازد
اين تصوير، بازتاب فعاليت­هاي برند در راستاي ايجاد معناي برند (عملكرد برند و تصويرسازي) در ذهن مشتريان است
تصوير برند، به شدت بر رفتار مشتريان نسبت به برند تأثير گذار است
به گونه اي كه مي توان بيان داشت، اهميت برند در بازاريابي، تحت تأثير توانائي سازمان در ارزيابي اين حقيقت است كه مشتريان چگونه تصوير برند را تفسير مي كنند و توان سازمان در كنترل اين تصوير ذهني چگونه است(دیواندری و همکاران، 1388)

 

مقالات و پایان نامه ها