پایان نامه دانشگاهی : تاثیر نوآوری سازمانی وقابلیت های تکنولوژیکی بر عملکرد …

فرآیند جهت گیری نوآوری استراتژیک

عناصر کلیدی نوآوری استراتژیک

 • نوآوری ارزشی: این بعد از نوآوری استراتژیک ارائه ارزش به مشتری ممتاز و به طور همزمان به مشتری نو می باشد
  ارائه ارزش به مشتری ممتاز برای دستیابی به مزیت رقابتی قابل تحمل ضروری است
  irandoc
  ac
  ir/dashboard?q=%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4+%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C&topic_12=882347″ title=”ارزش مشتری”>ارزش مشتری
  است
  نوآوری ارزشی به عنوان جزیی از نوآوری استراتژیکی است اما کل مفهوم آن را نمی پوشاند نوآوری ارزشی به عنوان جزیی از نوآوری استراتژیک است ک هبه طور ویژه ای تعریف می کند ارزشی را که نوآوران استراتژیک به مشتریان منتقل می کند را تعریف می کند
 • ایجاد بازار جدید: نوآوری استراتژیک ایجاد بازار جدید است
  نوآوری استراتژیک روی بخش هایی از بازار که مشابه رقبایشان است تمرکز نمی کند بلکه به دنبال جذب انواع جدیدی از مشتریان هستند به عبارت دیگر به چای پذیرفتن مرزهای تعریف شده بازار آنها بازار خودشان را خلق می کنند
  بازار جدید درون صنعت موجود می تواند از طریق تعریف بخش هایی از نیاز مشتری که هنوز خدمت رسانی نشده ترکیبی جدید از بخش­های مشتری موجود با تعریف مجدد بازار دانلود مقاله :

  ir/8948-2/” title=”تکنولوژی های جدید”>تکنولوژی های جدید برای دستیابی به بازارها استفاده شود بلکه می تواند شامل هر نوعی از رویکرد جدید بر چطور , ,