پایان نامه : تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها

 

2-4-6-11 نظارت و كنترل فرصتهاي سرمايه گذاري

يك جنبۀ بسيار مهم در فرآيند اجراي فرصتهاي سرمايه گذاري نظارت و كنترل است
پيگري و مقايسه بين عملكرد واقعي با انتظارات و برآوردهاي اوليه نه تنها به دستيابي انتظارات برآوردي كمك مي كند، بلكه به ما كمك مي كند تا از روشهاي دقيق تري جهت پيش بيني هاي آتي استفاده كنيم (اسماعیل پور،1381)

2-5 مفاهیم عملکرد و ارزش

2-5-1 تعریف ارزش

ارزش واژه ای عمیق و بنیادی اما با نگاهی نو در ادبیات علمی مطرح است
امروزه، موفقیت، کسب و کار و استمرار و پایداری آن با توجه به ارزش های مورد نظر همه ذینفعان تحقق می یابد

در راستای اینکه هدف شرکتی به حداکثر رسانیدن ir/search/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85/” title=”بازار سهام”>بازار سهام عادی شرکت ها تعیین می شود که در واقع انعکاس تصمیمات سرمایه گذاری در بازده شرکتی هستند
مدیران یک شرکت به منظور بالا بردن ارزش شرکت برای ir/search/%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85+%D8%B3%D9%88%D8%AF/” title=”تقسیم سود”>تقسیم سود را انتخاب کنند
ارزش مرکب و ارزش زمانی پول دارای مفاهیم کلیدی در ارزشیابی هستند (بکایی، 1388)

از آنجائیکه سود مالی نقدی تنها چیزی است که سرمایه گذار از خرید سهام عادی به دست می آورد بنابراین مبنای ارزشیابی سهام قرار بگیرند و سرمایه گذاران سعی در حداکثر کردن مطلوبیت منتظره خود که تابعی از بازده مورد انتظار و ریسک است را دارند
ارزش نه تنها بستگی به سهم و یا خود شرکت دارد، بلکه به سایر سهام در دسترس برای سرمایه گذاری نیز بستگی دارد
ارزش هر دارایی به عوامل مختلفی مانند فردی که ارزش گذاری برای او صورت می گیرد و نوع ارزشی که باید اندازه گیری شود، زمانی که برآورد ارزش صورت می گیرد، هدف ارزش گذاری، همچنین به عوامل گوناگونی مانند محیط اقتصادی، استفاده بالقوه دارایی، زمان برآورد ارزش، میزان کمیابی نسبی و جایگزینی، موقعیت دارایی، میزان ir/%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%82%d8%b1%d8%b6%d9%87-%da%86%db%8c%d9%87%d8%9b-%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%da%a9%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81/” title=”اوراق قرضه”>اوراق قرضه، سهام ممتاز و سهام عادی

برای ارزیابی انواع اوراق بهادار یا به عبارتی دارایی های مالی برای تعیین ارزش شرکت از مبانی ریاضیات مالی نیز استفاده می شود
ارزش دارایی های مالی به چند دسته تقسیم می شود که هر یک از این ارزش ها بر پایه مبانی مربوط به خود تعیین می شوند و مفهوم ویژه ای دارند (راهنمای رودپشتی، نیکو مرام، شاه وردیانی، 1385، ص 96)

 

2-5-3  مفاهیم مختلف ارزش

مفاهیم متعددی برای تعیین ارزش دارایی های مالی وجود دارد که عبارتند از:

ارزش اسمی، ارزش دفتری، ir/search/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/” title=”ترازنامه”>ترازنامه شرکت درج می شود
ارزش دفتری یک دارایی ثابت تفاوت بهای تمام شده از استهلاک انباشته یا ذخیره مربوطه است
ارزش دفتری سهام عادی مساوی است با مجموع حقوق صاحبان سهام که متعلق به سهام عادی است و برای محاسبه آن از تقسیم مجموع حقوق متعلق به سهامداران عادی بر تعداد سهام عادی نزد سهامداران استفاده می شود

 

2-5-3-3 ارزش بازار (روز)

ارزش بازار عبارت است از قیمت فروش یک قلم دارایی
مبنای تعیین قیمت بازار اوراق بهادار، روند خرید و فروش آن در بورس اوراق بهادار است
به این ارزش، ارزش مبادله نیز گفته می شود
در تعیین قیمت بازار عوامل مداخله گر نظیر عرضه و تقاضا، وضعیت شرکتی، زمان، نوع فعالیت، عملکرد شرکتی، مدیریت، سهامداران، وضعیت اقتصادی سیاسی فرهنگی، محدوده جغرافیایی و روابط غیر رسمی دخالت دارد

 

2-5-3-4  ارزش با فرض تداوم فعالیت

ارزش با فرض تداوم فعالیت یعنی ارزش شرکت به عنوان یک واحد اقتصادی که قرار است فعالیت آن ادامه یابد
در این روش توانایی شرکت از نظر حجم فروش و ایجاد سود مبنای سنجش ارزش شرکت می باشد، به عبارتی بر مبنای قدرت civilica
com/Paper-EME02-EME02_2020=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
html”>بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

2-5-3-5 ارزش با فرض انحلال شرکت

ارزش شرکت بر اساس این مفهوم عبارت است از وجوه نقدی که پس از انحلال شرکت باقی مانده بین سهامداران و مالکان شرکت تقسیم خواهد شد
به ارزش محاسبه شده در این روش، ارزش نهایی یا ارزش تصفیه هر سهم گفته می شود، بر اساس رابطه زیر ارزش هر سهم محاسبه می گردد

 

2-5-3-6 ارزش ذاتی (ارزش جاری)

زمانی از این مفهوم استفاده می شود که مسئله سرمایه گذاری در سهام و اوراق قرضه یک شرکت مطرح می گردد
سرمایه گذاران با این اهداف که حداکثر بازده را بدست آورند، ارزش شرکت را ارزیابی می کنند
معمولاً ارزش ذاتی را ارزش سرمایه گذاری نیز می نامند
ارزش ذاتی یک قلم دارایی عبارت است از مجموع ارزش فعلی جریانات نقدی حاصل از یک قلم دارایی بر پایه نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذار