تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس-پایان …

 • شناسائی فرصتهای سرمایه‌گذاری
 • برآورد و ارزیابی جریانات نقدی فرصتهای سرمایه‌گذاری
 • قبول یا رد فرصتهای سرمایه‌گذاری براساس یک ضابطه پذیرش
 • تصویب اجرای فرصتهای سرمایه‌گذاری پذیرفته شده
 • نظارت، کنترل و ارزیابی فرصتهای سرمایه‌گذار
 •  

  2-4-6-7  فرآیند ایجاد فرصتهای سرمایه‌گذاری  (IOS)

  همانطور که در بالا گفته شد متغیر فرصتهای سرمایه‌گذاری نشان دهنده توانایی بالقوه سرمایه‌گذاری های شرکت می‌باشد
  رشد سود می‌تواند تأثیر بسزایی در ایجاد فرصتهای سرمایه‌گذاری داشته باشد
  سرمایه‌گذاران رشد و افزایش در سود شرکت را علامت خوبی برای بازار سرمایه می‌دانند زیرا نشان  میدهد که شرکت دورنمای آتی خوبی دارد
  رشد سود می‌تواند تأثیر مثبتی روی ir/search/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4+%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/” title=”ارزش شرکت”>ارزش شرکت می‌شود

   

  2-4-6-8 ارزیابی جریانات نقدی و فرصتهای سرمایه‌گذاری

  برای هر فرصت سرمایه‌گذاری لازم است اطلاعاتی در مورد جریانات نقدی مورد انتظار آینده به دست آوریم تا بتوانیم تفاوت جریانات نقدی شرکت را (با توجه به قبول یا رد فرصت سرمایه‌گذاری) مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم
  اما برآورد جریانات نقدی (جریانات نقدی مورد انتظار آینده) یکی از مهمترین و از طرفی مشکل ترین کار در تجزیه و تحلیل فرصتهای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود
  چون پیش‌بینی دقیق هزینه ها و درآمدهای مربوط به فرصتهای سرمایه‌گذاری بزرگ دشوار است، در نتیجه انحراف از برآوردهای مربوطه نیز می‌تواند تا حدودی قابل قبول باشد
  در برآورد و ارزیابی جریانات نقدی کارکنان مالی دارای نقش مهمی هستند
  نقش کارکنان امور مالی در فرآیند برآورد و ارزیابی شامل سه مورد می‌گردد:

  1. هماهنگ کردن تلاشهای سایر بخشهای شرکت نظیر بخشهای تولید، مهندسی، خرید و ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%8a%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%af%d9%84%c2%ad%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%b3%d9%88/” title=”جریان نقدی”>جریان نقدی خالص زودتر، بهتر از ir/search/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C/” title=”سودآوری”>سودآوری خوب، ir/search/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/” title=”سهامداران”>سهامداران شرکت افزایش یابد

   دانلود پایان نامه ارشد :

   civilica
   com/Paper-EME02-EME02_2020=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
   html”>بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  شرکتها در عمل از روشهای ارزیابی مختلفی برای ارزیابی فرصتهای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند
  این روشها را بصورت زیر می‌توان طبقه‌بندی نمود:

  الف) روشهای تنزیلی

  روش ارزش فعلی خالص

  روش نرخ بازده داخلی

  روش نرخ بازده داخلی تعدیل شده

  روش شاخص سودآوری

  ب) روشهای غیرتنزیلی

  روش دوره با برگشت سرمایه

  روش معکوس دوره برگشت سرمایه

  روش نرخ بازده حسابداری