پایان نامه ارشد: تاثیر مدیریت سرمایه در گردش …

از آنجایی که تحلیل رفتار واحد اقتصادی لازمه بررسی ir/search/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/” title=”سهامداران”>سهامداران در کسب و کار سرمایهگذاری شده را در نظر میگیرند
بنابراین، سود از نظر اقتصاددانان مفهوم گستردهتری را در بر میگیرد )منکیو،  2008؛ 270) به طور خلاصه میتوان گفت: سود حسابداری تفاوت بین درآمد و هزینههای صریح انجام کارهاست ولی سود اقتصادی تفاوت بین درآمد و هزینههای صریح و ضمنی است

هزینههای صریح- درآمد=  سود حسابداری

(هزینههای ضمنی + هزینههای صریح) – درآمد = سود اقتصادی

این دو معادله را به صورت ذیل نیز میتوان بازنویسی نمود:

استهلاک حسابداری – هزینههای صریح – درآمد = سود خالص حسابداری

استهلاک اقتصادی- هزینههای صریح و ضمنی- درآمد = سود خالص اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد :

civilica
com/Paper-EME02-EME02_2020=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
html”>بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 تفاوت بین این دو رقم سود به دلیل روشهای متفاوت محاسبه استهلاک است
حسابداران به منظور محاسبه استهلاک از روشهای خطی مستقیم یا تصاعدی استفاده میکنند، در حالی که اقتصاددانان از روش مبتنی بر بهره استفاده میکنند
بنابراین، از دیدگاه تئوری، به نظر می رسد که اگر امکان داشت شرکتها را وادار به استفاده از روش مبتنی بر بهره نمود، شیوهی محاسبه سود حسابداری با شیوهی محاسبه سود اقتصادی همگون یا سازگار میشد
دستیابی به چنین نتیجهای چندان ساده نمیباشد، زیرا پارامترهایی که در هر الگو ثابت در نظر گرفته میشوند در دنیای واقعی ثابت نمیباشند

جدید ,