پایان نامه تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر چابکی سازمان‌ها‌

deyblog
ir/post/6″ title=”ادراک”>ادراک
و پیش بینی تغییرات موجود در محیط کاری است
چنین سازمانی باید بتواند تغییرات محیطی را تشخیص داده، به آنها به عنوان عوامل رشد و شکوفایی بنگرد
جایی دیگر چابکی توانایی فائق آمدن بر چالش های غیرمنتظره برای رویارویی با تهدیدهای بی سابقه محیط کاری و کسب مزیت و سود از تغییرات به عنوان فرصتهای رشد و پیشرفت تعریف شده است (ژانگ و شریفی،1999)

چابکی توانایی رونق و شکوفایی در محیط دارای تغییر مداوم و غیرقابل پیش بینی است
از این بابت، سازمان ها نباید از تغییرات محیط کاری خود هراس داشته، از آنها دوری کنند؛ بلکه باید تغییر را فرصتی برای کسب مقاله : ir/search/%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9/” title=”ادراک”>ادراک و تصدیق مجدد چشم انداز، بازسازی استراتژی ها ، و نوآوری در فنون و تکنیک ها مصداق می یابد (شهائی،1387 )