تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش در زمینه …

از بازیگرانی نزدیک به شرکت تشکیل شده که بر توانایی آن در خدمتگذاری به مشتریان تأثیر گذار هستند؛ شرکت، تأمین کنندگان، واسطه های ir/search/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4+%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/” title=”ارزش شرکت”>ارزش شرکت را تشکیل می دهند یا بر توانایی آن در خدمت رسانی به مشتریان تأثیر گذار هستند
این بازیگران شامل این موارد می باشند: محیط داخلی شرکت- بخشهای مختلف و سطوح مدیریت- که بر اتخاذ تصمیمات بازاریابی تأثیرگذارند ؛ شرکتهای کانالهای بازاریابی- تأمین کنندگان و واسطه های بازاریابی، شامل فروشندگان، شرکتهای توزیع فیزیکی، آژانسهای خدمات بازاریابی، و واسطه های مالی- که با همکاری یکدیگر برای مشتری ارزش ایجاد می کنند
پنج نوع بازار مشتری شامل بازارمصرفی، تجاری، خرده فروشی، دولتی، و بین المللی می باشد
رقبا در ارائه خدمات بهتر به مشتری با شرکت به رقابت می پردازند
آخرین مورد، گروههای اجتماعی مختلف می باشند که به طور بالقوه یا بالفعل، به توانایی شرکت در رسیدن به اهدافش علاقمندند یا بر آن تأثیر میگذارند
شکل2-3

شکل2-3- بازیگران محیط خرد

 

2-1-5-2-محیط کلان

شامل نیروهای اجتماعی بزرگتری است که کل محیط خرد را تحت تأثیر قرار می دهند
شش نیروی تشکیل دهنده محیط کلان شرکت این موارد می باشند: نیروهای جمعیت شناختی، اقتصادی، طبیعی، فن آوری، سیاسی، و فرهنگی
این نیروها، فرصتها را شکل داده و تهدیدها را بوجود می آورند
شکل 2-4

 

شکل2-4- بازیگران محیط کلان

ir/search/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1+%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/” title=”رفتار خرید”>رفتار خرید مصرف‌ کننده
بازار مصرفی شامل تمام افراد مستقل و خانوارهایی است که کالاها و خدمات را برای مصرف شخصی خریداری می کنند
ساده ترین مدل رفتار خریدار مصرفی مدل محرک-پاسخ است
بر اساس این مدل، محرکهای بازاریابی(P4) و دیگر نیروهای اصلی اقتصادی ،  فن آوری، سیاسی، و فرهنگی وارد جعبه سیاه مصرف کننده شده و پاسخهای معینی ایجاد می کنند
ورودیها، ناگهان در جعبه سیاه پاسخهای قابل مشاهده خریدار را ایجاد می کنند که چیزی همچون انتخاب محصول، انتخاب برند، زمان خرید، و مقدار خرید می باشد
شکل 2-5

بازاریابی و دیگر محرکها

غیره                              بازاریابی

اقتصادی                        محصول

فن آوری                        قیمت

سیاسی                           محل

فرهنگی                        ترویج

 

پاسخ خریدار

انتخاب محصول

انتخاب برند

انتخاب نماینده فروش

زمان بندی خرید

مقدار خرید

 

جعبه سیاه مشتری

فرایند

شناخت نیاز

جستجوی اطلاعات

ارزیابی انتخابها

تصمیم خرید

رفتار پس از خرید

 

 

 

شکل2-6- فرایند

مقاله :