تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش در زمینه محصولات …

* دوام، معیار عملیاتی مورد انتظار از کالا تحت شرایط طبیعی و سخت است

* کیفیت عملکرد، به سطحی اطلاق می شود که در آن مشخصات اولیه کالا، ایفای نقش می کند

* کیفیت انطباق، درجه ای است که بر حسب آن تمام واحدهای تولید شده، مشابه هم بوده و هدف مورد نظر را تامین میکنند

* اعتماد پذیری، معیاری از احتمال است که بیان می کند کالا در طی یک دوره زمانی از کار نمی افتد و خراب نمی شود

* تعمیر پذیری، بیانگر سهولت تعمیر کالایی است که درست کار نمی کند یا خراب است(کاتلر، ۱۳۸8، صص۳۲۲-۳۲۰)

کیفیت به موفقیت و سود کمک می کند، از خود گذشتگی و ایثار نیست، بلکه نوعی توجه و دقت محض به منافع دراز مدت می باشد(هارت، 1382، ص 350)

از نظر بعضی شرکت ها، ارتقا و بهبود کیفیت، به معنای استفاده از کنترل کیفی  بهتر برای کاهش معایبی است که ناراحتی مصرف کنندگان را به دنبال دارد
اما مدیریت کیفیت استراتژیک، مفهومی بیش از این دارد
مدیریت کیفیت استراتژیک به معنای پیشی گرفتن از رقبا است، از طریق عرضه کالاهایی که پاسخگوی نیازها و برتری جویی های مصرف کنندگان برای کیفیت بهتر باشند
بنابر اظهار نظر یک تحلیل گر ” کیفیت، حل یک مشکل نیست، بلکه یک فرصت رقابتی است”

شرکت ها نباید فعالیت خود را محدود به ایجاد کیفیت مطلوب در کالاهای تولیدی کنند، بلکه این کیفیت به خوبی نیز باید عرضه شود
ظاهر کالا و احساسی که از آن دست می دهدباید سطح کیفیت آن را برساند
کیفیت از طریق سایر ارکان ترکیب عناصر

مقاله :