پایان نامه دانشگاهی » تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش در زمینه محصولات لبنی-سایت …

2-2-بخش دوم:عوامل آمیخته ir/search/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9/” title=”سیستماتیک”>سیستماتیک برای فروش به مشتریان و ایجاد روابط بلندمدت تدوین کنند

برنامه بازاریابی از تصمیماتی راجع به محصول، قیمت، ترفیع و توزیع تشکیل می شود
رابینز (۱۹۹۱) یک واژه جایگزین برای آمیخته بازاریابی به نامCs 4را معرفی کرد که شامل مشتریان (خریداران کالاها یا خدمات در بازار) ، رقبا( عرضه کنندگان جانشین برای کالاها و خدمات)، ظرفیتها و شرکت (هر دو اشاره به توانایی ارضای نیازهای مشتری دارند) است
این لیست طبقه بندی کامل تری را (۱۹۶۷) جز در مورد مباحث محیطی کلان پوشش می دهد و عوامل درونی و بیرونی را به هم مرتبط می کند
هر چند به بهترین شیوه این کار را انجام نمی دهد

در یک شمای مشابه، اوهما (۱۹۸۲) مدل Cs 3را مطرح می کند که شامل مشتریان، رقبا و شرکت است و بر تعامل و ارتباط استراتژیک بین این سه عامل تأکید می کند

تئوریسین های بازاریابی خدمات، مطالعات زیادی را در زمینه تفاوت بین بازاریابی خدمات و بازاریابی محصولات انجام دادند

دانلود پایان نامه ارشد :

مقاله :

بخش عمده ای از این تلاشها صرف تأکید بر مفهوم آمیخته بازاریابی و اینکه آمیخته بازاریابی خدمات با آمیخته بازاریابی کالاها متفاوت است، شد
با نشان دادن این نکته که بازاریابی خدمات مستلزم تصمیمات متفاوتی نسبت به کالاهاست، این اندیشمندان توانستند بازاریابی خدمات را از بازاریابی کالاها متمایز سازند
درآمیخته بازاریابی خدمات ما 3P  دیگر شامل پرسنل، داراییهای فیزیکی و رویه ها (فرآیندها) را در جمع  4p مشاهده می کنیم که درنهایت یک آمیخته بازاریابی با p 7 برای خدمات به وجود می آید
بدین ترتیب تئوریسین های بازاریابی خدمات، یک تئوری مدیریتی جدید را ایجاد کردند و آن را از بازاریابی کالاها متمایز ساختندGoldsmith, 1999, P
178))

این توسعه مفهومی باعث ارزیابی مجدد آموزشی ,