پایان نامه تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی …

irandoc
ac
ir/articles/article_print/791142″>لینک در ایران داک

پیش نیاز تشکیل جو سازمانی تعاملات اجتماعی و جریان مبادله معانی سازمانی در جریان کنش های اجتماعی است
  ابعاد نه گانه فوق بر ادراکات اعضای سازمانی تاثیر گذارند
بر اساس این دیدگاه نظری اگر جهت نیل به اهداف سازمانی به کارکنان مسئولیت های فردی داده شود، بدین ترتیب آنان احساس می کنند که بدون کنترل مدیران می توانند تصمیمات لازم را اخذ و مسائل را حل کنند
  لذا ir/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%ad%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%84%d9%87/” title=”حل مسئله”>حل مسئله نیز پذیرش نظرات متفاوت وبعلاوه استراتژی است که برای حل مشکلات در سازمان بکار می رود
  براین اساس می توان انتظار داشت که با توجه به رویه های متنوع سازمانی طیفی از جو سازمانی نیز قابل تشخیص و تعریف باشد(werbber,2007)

[1] Litwin & Stringer

[2] Responsibility

[3] Structure

[4] Reward

[5] Warmth

[6] Support

[7] Identity

[8] Risk