پژوهش(پایان نامه) : تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و …

جدول(2-4-)ابعاد تجربی فضای اخلاقی ویکتور و کالن(خورشید ومحسنی،1389)

      معیار اخلاقی
جهانی محلی فردی  
توجه ابزاری خود بینی وخود ستایی
توجه خیر خواهی
قوانین و ضوابط حرفه ای وبرون سازمانی(laws) قوانین و مقررات درون

سازمانی (rules)

اصول اخلاقی

 

الف- توجه : این نوع فضای اخلاقی بر روی معیار اخلاقی خیر خواهی، و علاقه به دیگران تمرکز دارد
در این جو، افراد دارای علاقه صادقانه و بی غل و غش به رفاه و سعادت همدیگر، علاوه بر سایر افراد در درون و برون سازمانی هستند که ممکن است توسط تصمیمات اخلاقی شان متأثر شوند

ب- استقلال : این بعد مستلزم معیار اخلاقی اصول و ضوابط اخلاقی است
بر طبق این بعد از فضای اخلاقی، افراد بر طبق باورهای اخلاقی شخصی خودشان مبتنی بر یک مجموعه اصول اخلاقی خوب ملاحظه شده عمل می کنند

ج- قوانین و ضوابط حرفه ا ی: بعد قانون و قاعده با معیار اخلاقی اصول و ضوابط اخلاقی مرتبط است
در این فضای اخلاقی،کارکنان قوانین و قواعد و مقررات حرفه شان یا صاحب قدرت دیگری را رعایت می کنند
در موقعیت های ir/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%ac%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c/” title=”جو سازمانی”>جو سازمانی در ارتباط است
به طور کلی شواهد تجربی وجود رابطه بین irandoc
ac
ir/dashboard?q=%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C&topic_11=970414″ title=”رفتار اخلاقی”>رفتار اخلاقی
تأکید میکند، و زمانی که رابطه ی بین اخلاقیات و موفقیت درون سازمانهای آنها بهینه است، راضی ترند
یک بررسی بر روی مدیران سطح میانی یک سازمان غیر انتفاعی بزرگ به نتایج مشابهی دست پیدا کرد
بررسی ها رابطه ی مثبتی بین بعد تخصصگرایی جو شغلی(یعنی وقتی که اعضاء با قوانین و استانداردهای حرفهای کار میکنند) و رضایت شغلی یافتند
همه ی این یافته ها بیانگر این هستند که زمانی که یک جو اخلاقی رشد مییابد، رضایت شغلی کارکنان افزایش پیدا میکند ((Schwepker, 2001

2-2-17) رابطه جو اخلاقی و تعهد سازمانی

تحقیق نشان می دهد که جو اخلاقی سازمان با ir/search/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C/” title=”بازاریابی”>بازاریابی نشان داد که ارزشهای اخلاقی سازمان باید بعنوان یک نشانگر اساسی و مهم deyblog
ir/post/6″ title=”ادراک”>ادراک
میکنند و اینکه برای این رفتارها پاداش یا تنبیه در سازمان داده میشود
به طور مشابهی یک بررسی درباره ی مدیران خرید رابطه ی مثبتی را بین جو اخلاقی و تعهد سازمانی نشان داد
سرانجام بررسی دیگری درباره ی کارکنان بیمارستانی که اغلب آنها زن بودند به این نتیجه رسید که زمانی که آنها در یک جو کاری اخلاقی قرار میگیرند و جو کاری اخلاقی را میپذیرند، با احتمال بیشتری به سازمان خود متعهد میشوند
بایستی ذکر نمود که تعهد سازمانی ممکن است بعضی از کارکنان را از مشکلات اخلاقی در سازمان خود غافل سازد
در چنین مواردی یک فرد سازمان را بسیار اخلاقی ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%88-%d8%a7/”>دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی

2-2-18) رابطه جو اخلاقی و درخواست جابجایی شغلی

هارت با بررسی خود بر روی پرستاران دریافت که جو اخلاقی منفی با ترک شغل یا ترک حرفه افراد در ارتباط است
کورلی و همکارانش رابطه بین محیط اخلاقی و
ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%a7/” title=”مدیریت دانش”>مدیریت دانش

از آن جا که اعضای سازمانی و فعالیت های آن ها در سیستم اجتماعی جای داده می شوند، ارتباط با گروه های منبع می تواند از تعیین هویت گروه، گرفتن اطلاعات و انجام قضاوت هایی که توقعات یک سازمان محقق می کنند حمایت نماید
جواخلاقی سازمانی اعتقادات و ارزش های مشترک را انعکاس می دهد و می تواند رفتار اعضای سازمانی را شکل داده و آن ها را درتعیین آن چه که کار درست یا اشتباه است راهنمایی کند
ویمبوش[2] به همراه بارنت[3]  و ویاسیس[4] اثبات می کنندکه جواخلاقی سازمانی به صورت مثبت به قضاوت، نیت و رفتار اخلاقی افراد در سازمان هایشان مربوط می شود وقتی آن ها توجه خود را به دستوالعمل های اخلاقی اختصاص می دهند و از فعالیت های اخلاقی پیروی می کنند
مطالعات متعددی استدلال کردند که مدیریت دانش سازمانی با  ir/%d8%aa%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%ac%d8%b2%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%86/” title=”تصمیم گیری”>تصمیم گیری اخلاقی که توسط لوکن ودوبنسکی[8] ارائه شد نیز پیشنهاد می کند که برخورد با رفتار اخلاقی یا غیر اخلاقی بر نیت فرد در انجام یک رفتار اخلاقی یا غیر اخلاقی تأثیر می گذارد
بوک وکیم [9] و همچنین کاوو ویانگ[10] بیانکرده اند که نگرش فرد به اشتراک دانش به صورت معنی داری با قصد اشتراک دانش رابطه داردو فضا وجو حاکم بر سازمان می تواند در این امر تاثیر گذار باشد(Tseng & Fan ,2011 )

 

[1] Victor & Cullen

[2]  Wimbush

[3]  Barnett

[4] Vaicyc

[5] Ruppel

[6] Harrington

[7] Jones

[8] Dubinsky&Loken

[9] Bock & Kim