پژوهش(پایان نامه) : تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در …

بطور خلاصه می توان دیدگاه های مربوط به شکل گیری جو سازمانی رادر چهار بعد برشمرد که عبارتند از: رویکرد ساختاری، رویکرد ادراکی، رویکرد تعاملی و رویکرد فرهنگی  (گودرزی وگمینیان، 1385، ص 57-58)

2-2-4- 1) رویکرد ساختاری

این رویکرد اساسا جوسازمانی را به عنوان ویژگیهای وابسته به سازمان در نظر می گیرد
این ویژگیها مربوط به خود سازمان و مستقل از اعضای آن است
رویکرد ساختاری به ارتباط بین هدف و معیارهای ادراکی جوسازمانی اشاره می کند
بنابر عقیده “پین و پاک” موقعیت های واقعی در شرایط سازمانی عامل تعیین کننده نظرات، ارزشها و ادراکات کارکنان از وقایع سازمان  است
بنابراین ابعاد مختلف سازمان مانند اندازه سازمان، میزان تمرکز در deyblog
ir/post/6″ title=”ادراک”>ادراک
کارکنان و صرف نظر از نوع ساختار سازمانی، از دو دسته عوامل خارجی (مانند: شدت محرک اندازه محرک، تکرار وتداوم، تازگی، آشنایی و نظایر اینها ) و عوامل داخلی ( نظیر انگیزش، شخصیت، تجارت، یادگیری ها ونظایر اینها ) متاثر می گردد (گودرزی وگمینیان ،1385،ص55)
در این رویکرد فرد موقعیت های سازمانی را درک نموده و یک ir/fa/tag/1613/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C” title=”فرهنگ سازمانی”>فرهنگ سازمانی ناشی می شود که همان نمادها، هنجارهای رفتاری، مفروضات و باورهای سازمان نظیر این هاست
در این الگو، جو به عنوان بخش ویژه ای از فرهنگ سازمانی معرفی شده است وجو به وسیله فرهنگ سازمانی که ادراکات فرد را تعدیل می کند تحت نفوذ است و متقابلا فرایند های ارتباطی بین موضوعی را تحت نفوذ قرار می دهد؛ یعنی هنگامی که جو، تعاملی را درسازمان شکل می دهد، آن تعامل صرفا جوسازمانی راتشکیل نمی دهد، بلکه سرانجام می تواند جایگزین فرهنگ گردد
فرایندهای بین موضوعی محتوای این مبادله بین فرهنگ وجو را شکل  می دهند
زیرا عضوی از سازمان بودن، حقیقتا به معنای حفظ نظریات ارزشهای آن سازمان نیست؛ بلکه مشارکت درخلق آن نظریات و ارزشهاست
به طور خلاصه، جوسازمانی بر اصول ir/search/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84/” title=”اشتغال”>اشتغال به کار زیاد است
مدیران و کارکنان خود را مشغول نشان ‏مى‏دهند
مدیر بر مسائل بى‏اهمیت، راهوار و غیرضرورى تاکید مى‏کند
کارکنان به همین دلیل کمترین ‏همکارى سازمانی را از خود بروز داده و رضایت  شغلی کمترى نشان‏مى‏دهند

دانلود پایان نامه ارشد :

irandoc
ac
ir/articles/article_print/791142″>لینک در ایران داک

جو پدرانه: یک محیط اجتماعی را نشان می دهد که در آن مدیر سخت تلاش می کند ولی متاسفانه تلاش او بی تاثیر است
اعضا کار زیادی بر دوش ندارند
ولی به خوبی با هم کنار نمی آیند و به تشکیل گروههای رقیب گرایش دارند

جو خودمختار: جوی است که تقریبا آزادی کامل را برای کارکنان به منظور هدایت امور و ارضاء نیازهای اجتماعی مطابق میلشان توصیف می کند
در این جو روحیه و صمیمیت نسبتا بالا هستند و ثبات یا آموزشی ,